Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24 Ekim Cuma Sayı: 23150 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 37 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:258
   
 
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararlarının Danıştay nezdinde temyizine ilişkin dava açamayacakları, beşinci fıkrasında da Maliye Bakanlığının tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyle muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebileceği hükümaltına alınmıştır. 

            Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Danıştay nezdinde doğrudan idari dava açmaya izin verme hususunda defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarına muhtelif tarihlerde yetki devirleri yapılmıştır. Bu had son olarak da 242 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5 milyar liraya yükseltilmiştir.

            Bu defa, 1.8.1995 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 5 milyar liralık had. 1.11.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 milyar liraya yükseltilmiştir.

            Bu itibarla, gerek defterdarlıklar gerekse vergi dairesi başkanlıkları vergi, resim, harç asılları ile bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme faizi  ve gecikme zamları toplamı 15 milyar liraya kadar olan ve dava açma süresi 1.11.1997 tarihinden sonraya rastlayan vergi mahkemesi kararları için
Bakanlığımızdan izin almaksızın Danıştay nezdinde doğrudan temyiz yoluna gidebileceklerdir.

            Bu Tebliğle belirlenen haddin altında kalan ve dava açma süreleri 1.11.1997 tarihinden sonraya rastlayan ancak bu tarihten önce muvafakat talebiyle Bakanlığımıza intikal ettirilmiş olan vergi mahkemesi kararlarının temyizine ilişkin muvafakatlar, defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarınca verilecek ve bunlara dayanılarak Danıştay nezdinde temyiz davaları açılabilecektir.

            Danıştay nezdinde temyize ilişkin davaların açılmasında 213 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar esas alınmak suretiyle uygulama buna göre sürdürülecektir.

            Tebliğ olunur.