Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 17.10.1998 Cumartesi Sayı: 23496 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:266
   
           Bilindiği üzere, 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun1 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun2 bazı maddelerinde düzenlemeler, bir kısım maddelerinde ibare değişiklikleri yapılmış ve çeşitli maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunla kaldırılan defterler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.  

            1. Kaldırılan Defterler  
            Sözü edilen Kanunla vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmak mecburiyetinde oldukları3 

            a- Günlük kasa defteri,  
            b- Günlük perakende satış ve hasılat defteri,  
            c- Kambiyo senetleri defterinin  

            1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere tasdik ettirilme ve kullanılma zorunluluğu4 kaldırılmıştır.  

            Bu nedenle, 1/1/1999 tarihinden itibaren başlayacak olan hesap dönemleriyle ilgili olarak sayılan bu defterlerin tasdik ettirilmesi ve kullanılması gerekmemektedir  

            2. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenlerin Durumu  
            Bu defterlerin tasdik ettirilme ve kullanılma zorunluluğunun 1/1/1999 tarihinden itibaren kaldırılması nedeniyle, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden hesap dönemi 1 Kasım 1998 tarihinden sonra başlayanların da kaldırılan bu defterleri tutmamaları Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.  

            3- Muhafaza ve İbraz  
            Defter tutma zorunluluğunun bulunduğu 1/1/1999 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak günlük kasa, perakende satış ve hasılat defterleri ile kambiyo senetleri defterlerinin istenildiğinde ibraz edileceği tabidir. Diğer bir ifade ile tutulmuş olan bu defterlerin zamanaşımı süresi içinde muhafaza edilmeleri ve istenildiklerinde ibraz edilmeleri zorunludur.  

            Tebliğ olunur.  
  
            (1) 29/07/1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
            (2) 10/10/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
            (3) 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile.  
            (4) 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi ile.