Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 13.11.1998 Cuma Sayı: 23522 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:267
   
            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin 10 numaralı bendinde "Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 

            Bu oran Maliye Bakanlığınca her yıl Aralık Ayı içinde Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır. 

            Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 1998 yılı için %77,8 (Yüzde yetmişyedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir. 

            Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış bulunan tebliğler yürürlüktedir. 

            Tebliğ olunur.