Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 27.12.1998 Pazar Sayı: 23566 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:270
   
            4369 sayılı Kanunla1 Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  

            1. YENİDEN DEĞERLEME HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
            4369 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yapılan değişiklikle2 yeniden değerleme kapsamına girmeyen;  

            - Değeri 5,000 lirayı geçmeyen iktisadi kıymetler,  

            - Özel maliyet bedelleri,  

            kapsama alınmış ve daha önce yeniden değerleme kapsamında olan iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri de kapsam dışına çıkarılmıştır.  

            1.1. Yeniden değerleme yapılabilecek iktisadi kıymetin değeri  
            Yukarıda belirtildiği gibi yeniden değerleme kapsamına girmeyen iktisadi kıymetlerin belirlendiği mükerrer 298 inci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinden "değeri 5,000 lirayı geçmeyen iktisadi kıymetler" ibaresi çıkarılmıştır. Bu durumda mükerrer 298 inci maddenin 1 numaralı bendine girmeyen bütün amortismana tabi kıymetler değerine bakılmaksızın yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.  

            1.2. Özel maliyet bedelleri  
            4369 sayılı Kanunla, mükerrer 298 inci maddede yapılan değişiklikle 29/7/1998 tarihinden itibaren özel maliyet bedelleri de yeniden değerleme kapsamına alınmıştır.  

            1998 yılından önce aktifte bulunan özel maliyet bedelleri değişiklik öncesi hükümlere göre itfa edilecekler bir başka ifade ile yeniden değerlenemeyeceklerdir.  

            İktisadi kıymetlerin aktifleştirildikleri yılda yeniden değerlenememeleri nedeniyle 1998 yılı içinde aktife giren özel maliyet bedelleri ancak 1999 yılında yeniden değerlenebilecektir.  

            1.3. Maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri  
            4369 sayılı Kanunla iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri yeniden değerleme kapsamından çıkarılmıştır. Bu nedenle 1998 yılı içinde aktifleştirilen iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri yeniden değerlemeye tabi tutulmayacak ve ilgili iktisadi kıymetin maliyet bedelinden ayrı olarak aktifleştirildikleri değer üzerinden amortismana tabi tutulacaklardır.  

            Öte yandan, 1998 yılından önce iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri yeniden değerlemeye tabi tutulmaya devam edilecektir.  

            2. AMORTİSMANA TABİ TUTULACAK İKTİSADİ KIYMETİN DEĞERİ  
            4369 sayılı Kanunla3 Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer alan 500,000 liralık maktu had 50,000,000 liraya yükseltilmiştir. Buna göre mükellefler değeri 50,000,000 liranın altında kalan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşları dilerlerse doğrudan gider yazabileceklerdir. Bu değişiklik 29/7/1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle 1998 yılından önce aktifleştirilen ve değeri bu tutarı aşmayan kıymetlerin doğrudan gider yazılması mümkün değildir. Ancak, 1998 yılı içinde alınan ve değeri 50,000,000 lirayı aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar (tarihine bakılmaksızın) doğrudan gider yazılabilecektir.  

            Tebliğ olunur.  
            ____________________ 
            1 29/7/1998 tarihli ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
            2 4369 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin A fıkrasının 12 numaralı bendi  
            3 4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile