Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 13.04.1999 Salı Sayı: 23665 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:272
     
             1. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar. Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin diğer hususların Bakanlığımızca 
belirlenmesi gerekmektedir. 

            2. Vergi levhası olarak bilinen bu levhanın tasdikine ve asılmasına ilişkin olarak 142, 143 ve 146 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. 

            3. Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü artırdığı mükellefler açısından da gereksiz zaman kaybına yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu Tebliğin yayımından itibaren vergi levhası tasdik ettirecek mükellefler tasdik işlemini bağlı oldukları vergi dairelerine yaptırabilecekleri gibi dilerlerse 142 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen sürelerde; 

            a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere, 

            b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No'lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına, 

            c) 18 Sıra No'lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere, de tasdik ettirebileceklerdir. 

            4. Yukarıda sayılan kişiler mükellefin ilgili yıl/hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle; tarih, ad ve soyadını yazarak levhayı imzalayacak (mühür bulunanlar mühür de tatbik edecek) ve bu fişin bir örneğini zamanaşımı süresince saklayacaklardır. Bu kişiler ayrıca, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel 
kişilerde ünvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25'ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceklerdir. 

            5. Öte yandan kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, içinde bulunduğumuz yıl için yeni bir vergi levhası tasdik ettirebilecekleri gibi dilerlerse öteden beri kullandıkları vergi levhalarını da herhangi bir değişikliğe tabi tutmaksızın bağlı oldukları vergi dairesine tasdik ettirebileceklerdir. 1/1/1999 tarihinden sonra işe başlayan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergi levhası tasdik ettirerek işyerlerine asacakları tabiidir. 

            6. Vergi levhası asma ve bulundurma zorunluluğuna uymayanlara Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Öte yandan gerçeğe aykırı olarak vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları ise 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılmak üzere bağlı oldukları mesleki teşekküllere bildirilecektir. 
 
          Tebliğ olunur.