Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Çarşamba Sayı : 23908 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 281

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 4369 sayılı Kanunun(2) 19 uncu maddesiyle değiştirilen mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm uyarınca Vergi Usul Kanununun 104, 177, 252, 313, 343, 352 (Kanuna bağlı cetvel), 353, mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alan 98/12044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenip 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan had ve miktarlar ile mükerrer 115 ve 232 ncı maddelerinde yer alıp 4444(3) sayılı Kanuna göre 14/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan suretiyle 1999 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%52,1) artırılması suretiyle bulunan ve 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

            Tebliğ olunur.

            EK: 1 Liste (3 sf.)

            (1) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 29/7/1998 tarihli ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 14/8/1999 tarihli ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İLGİLİ TABLOLAR 16/12/1999 TARİHLİ VE 23908 SAYILI RESMİ GAZETENİN 56-58 SAYFALARI ARASINDADIR.