Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.04.2000 Cuma Sayı : 24013 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 285

            Bilindiği üzere, 249 ve 256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabına; "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi (Form A)", "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B)" ve "Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim (Form C)" verme zorunluluğu getirilmiştir.

            269 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" verme yükümlülüğü 1999 yılından tibaren kaldırılmış olmakla birlikte, 1999 yılı faaliyet dönemi ve müteakip faaliyet dönemlerine ilişkin düzenlenecek olan bildirim formlarının (Form A, Form B ve Form C), Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilmesine devam edilecektir.

            Bu çerçevede, 2000 yılı ve müteakip yıllarda verilecek bilgi formları;

            - Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Haziran ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 25 inci günü akşamına kadar,

            - Kendisine özel hesap dönemi tayin olunan Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği aya ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 25 inci günü akşamına kadar,

            - Gelir Vergisi mükelleflerinden üç ayda bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek mecburiyetinde bulunan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ise Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 25 inci günü akşamına kadar,

            Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

            276 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B)" ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı Katma Değer Vergisi hariç 5 milyar Türk Lirası olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had, 10 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 inci maddeleri uyarınca, ilgili tebliğler ile verme zorunluluğu getirilen bildirimleri, belirlenen sürelerde vermeyenler, eksik veya yanıltıcı olarak verenler hakkında aynı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.