Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.10.2000 Perşembe Sayı : 24205 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 287

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 4444 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 01/01/2000 tarihinden itibaren geçici vergilerini 6 aylık dönemler halinde hesaplayacakları hükme bağlanmıştır.

            Bu nedenle, 2000 yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %29,2 (yüzde yirmidokuz virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 286 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(2) açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, 31/03/2000 tarih ve 2000/329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) ile geçici vergi dönemleri 01/07/2000 tarihinden 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere üçer aya indirilmiştir.

            Bu defa, 2000 yılının dokuz aylık geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı %33,2 (yüzde otuzüç virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.

            (1) 14/08/1999 tarih ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 22/07/2000 tarih ve 24117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 25/04/2000 tarih ve 24030 (ikinci mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.