Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.12.2000 Salı Sayı : 24265 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 289


            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm uyarınca Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak maktu had ve miktarlar 281 sıra numaralı(1) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştu.

            Bu defa, 2001 yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınacak hadler ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere muhtarların karne tasdikinde alacağı harca ilişkin miktar 2000 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%56,0) artırılmak suretiyle tespit edilmiş ve bu miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

            Tebliğ olunur.

            EK: 1 Liste

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 1/1/2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

                                                                       2001 Yılında
                                                                       Uygulanacak
Madde No - Konusu                                                      Miktar (TL.)  
Madde 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
           1- Yıllık alışların tutarı                                  34,000,000,000
              Yıllık satışların tutarı                                 42,000,000,000
           2- Gayrisafi iş hasılatı                                    17,000,000,000
           3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının 
              toplamı                                                  34,000,000,000

Madde 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                           460,000

            (1) 16/12/1999 tarihli ve 23908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.