Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.12.2000 Çarşamba Sayı : 24267 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 291


           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararlarının Danıştay nezdinde temyizine ilişkin dava açamayacakları, beşinci fıkrasında da Maliye Bakanlığının tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebileceği hüküm altına alınmıştır.

           Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak Danıştay nezdinde temyize ilişkin dava açmaya izin verme hususunda defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarına muhtelif tarihlerde yetki devirleri yapılmış ve 01/11/1997 tarihinden geçerli olmak üzere bu had 15 milyar lira olarak belirlenerek 258 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(1) açıklanmıştır.

           Bu defa, uygulanmakta olan 15 milyar liralık had, 01/01/2001 tarihinden geçerli olmak üzere 50 milyar liraya yükseltilmiştir.

           Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları; vergi, resim, harç asılları ile bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları toplamı 50 milyar liraya kadar olan ve dava açma süresinin bitimi 01/01/2001 tarihinden sonraya rastlayan vergi mahkemesi kararları için Bakanlığımızdan izin almaksızın Danıştay nezdinde doğrudan temyize ilişkin dava açılması yoluna gidebileceklerdir.

           Bu Tebliğle belirlenen haddin altında kalan ve dava açma süresinin bitimi 01/01/2001 tarihinden sonraya rastlayan ancak bu tarihten önce muvafakat talebiyle Bakanlığımıza intikal ettirilmiş olan vergi mahkemesi kararlarının temyizine ilişkin muvafakatlar, defterdarlıklar ile vergi dairesi başkanlıklarınca verilecek ve bunlara dayanılarak Danıştay'da temyiz yoluna başvurulacaktır.

           Danıştay nezdinde temyize ilişkin dava açılmak üzere muvafakat istenilmesinde 213 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(2) yer alan limit dışındaki diğer açıklamalar esas alınmak suretiyle uygulama sürdürülecektir.

           Tebliğ olunur.

           (1) 24/10/1997 tarih ve 23150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 23/11/1991 tarih ve 21060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.