Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.04.2001 Salı Sayı : 24376 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 294


            Bilindiği üzere, geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak 8/12/2000 gün ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/10/2000 gün ve 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri üçer ay, beyan ve ödeme süreleri ise üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak yeniden belirlenmiştir.

            Buna göre 2001 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,8 (yüzde altı virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.