vergi mevzuatı  
Tarih: 30.06.1951
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:3


             Memur Vasıtasıyla yaptırılacak Tebliğler

             (VUK) 2 seri sayılı genel tebliğe ektir.

             Veraset ve intikal vergisiyle hayvanlar vergisine ve damga resmine ve bunlara ait vergi cezalarına müteallik olup hüküm ifade eden bilumum vesikalarla yazıların il merkezlerinde, posta vasıtasıyla ve bağlı ilçelerle köylerde, tahsildarlar marifetiyle tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

             Gereğinin buna göre yapılması tamimen rica olunur.