Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.2001 Cumartesi Sayı: 24600 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 301


            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin 10 numaralı bendinde "Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.
            Bu oran Maliye Bakanlığınca her yıl Aralık Ayı içinde Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.
            Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2001 yılı için %53,2 (Elliüçvirgüliki) olarak tespit edilmiştir.
            Bu oran, aynı zamanda 2001 yılına ait son geçici vergi vergilendirme dönemi için de uygulanacaktır.
            Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış bulunan tebliğler de yürürlüktedir.
            Tebliğ olunur.