vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 25.12.2001 Salı Sayı: 24621 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:302

 
             213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 183'üncü maddesine göre mükellefler tarafından müteharrik yapraklı olarak tutulacak defterlerin aynı Kanun'un 224 ve 225'inci maddelerine uygun olarak noterlerce tasdik işlemleri yapılırken verilen

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 inci aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
           Bu hükme göre, Vergi Usul Kanununun 177, 252, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2001 yılında uygulanan miktarların 2001 yılı için %53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2002 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.
           Tebliğ olunur.

           VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2002 TARİHİNDEN
           GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

                                  2002 Yılında
                                  ------------
MADDE NO - KONUSU                          Uygulanacak
-----------------                          -----------
                                  Miktar (TL.)
                                  ------------
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
  1- Yıllık alımların tutarı                    50,000,000,000
    Yıllık satışların tutarı                    73,000,000,000
  2- Gayrisafi iş hasılatı                     26,000,000,000
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı   50,000,000,000

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç             700,000

MADDE 343- En az ceza haddi
  - Damga Vergisinde                           2,600,000
  - Diğer Vergilerde                           5,300,000

MADDE 352- Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları
      (Kanuna bağlı cetvel)

  Birinci derece usulsüzlükler
  ----------------------------
  1- Sermaye şirketleri                         30,000,000
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf            19,000,000
    tüccarlar ve serbest meslek erbabı
  3- İkinci sınıf tüccarlar                       9,900,000


MADDE NO - KONUSU                            2002 Yılında
-----------------                            ------------
                                     Uygulanacak
                                     -----------
                                    Miktar (TL.)
                                    ------------
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle           4,900,000
    gelir vergisine tabi olanlar
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                2,600,000
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                    1,300,000

  İkinci derece usulsüzlükler
  ---------------------------
  1- Sermaye şirketleri                         18,000,000
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf             9,900,000
    tüccarlar ve serbest meslek erbabı
  3- İkinci sınıf tüccarlar                       4,900,000
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle
    gelir vergisine tabi olanlar                    2,600,000
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                1,300,000
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                     680,000

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile
diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest
    meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması               53,000,000
   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak
    kesilecek toplam ceza                     26,000,000,000
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş
    ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
    yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye
    Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
    düzenlenmemesi, kullanılmaması veya                53,000,000
    bulundurulmaması
   - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir
    tespit için toplam ceza                     2,600,000,000
   - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı
    içinde kesilecek toplam ceza                  26,000,000,000
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe
    kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
    bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,
    yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma
    ve asma mecburiyetine uyulmaması                  53,000,000
  5- İşyeri kapatma cezası uygulanmak üzere kapatma kararı
    verilen mükelleflere:
   - Birinci kapatma işlemi için                    99,000,000
   - İkinci kapatma işlemi için                    190,000,000
   - Üçüncü ve daha sonraki kapatma işlemlerinde her
    uygulama için                           380,000,000


MADDE NO - KONUSU                            2002 Yılında
-----------------                            ------------
                                     Uygulanacak
                                     -----------
                                    Miktar (TL.)
                                    ------------
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen          1,300,000,000
    hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve
    esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
    programlarının üretilmesine ilişkin kural ve
    standartlara uyulmaması
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce      65,000,000
    yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
    vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya      190,000,000
    kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası         260,000,000
    kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları
    işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standartlarda ve
    zamanda yerine getirmeyenlere
  10- 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının       190,000,000
    özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan
    aracın sahibi adına

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. Madde hükmüne uymayanlar
için ceza

  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı         530,000,000
    hakkında
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile        260,000,000
    kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında          130,000,000
    kalanlar hakkında

MADDE 356- 1- Pulları Vergi kanununun belli ettiği şekilde iptal       53,000
edilmemiş evrakı muameleye koyanlar adına

   - Her varaka için her şahıstan alınacak toplam ceza          2,600,000
  3- Pulsuz veya pulu noksan kağıtları tasdik eden             260,000
    veya örneklerini veren noterler adına