Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.06.2002 Perşembe Sayı: 24798 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 307

 
             Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
             Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile tespit edilmiştir.

             Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;
             - 2002 yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz 2002 ila 15 Ağustos 2002 tarihleri arasında yapılacak açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 30 milyar TL. ve daha fazla borcu olan veya kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,
             - Yapılacak açıklamada, 31/12/2001 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2002 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2001 - 31/5/2002 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,
             - Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve zaman ile diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,
             - 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremin etkilediği Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce'de 4731 sayılı 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(3) uyarınca yapılacak terkin işlemleri henüz sonuçlanmadığından, söz konusu illerde 2002 yılında açıklama yapılmaması,
             uygun görülmüştür.

             Tebliğ olunur.
             ------------------------------------------------------------------------------
              (1) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
              (2) 27.01.2001 tarih ve 24300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
              (3) 30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.