vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.03.1957  Sayı:  (Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan:  
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
Seri No:31
 
   
           GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ÜZERİNDEN DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİYE TABİ OLANLARIN BAĞLI OLDUKLARI VERGİ DAİRESİ HAKKINDA 

            Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olanların beyannamelerinin, bunların Türkiye'deki temsilcisinin veya vekilinin ikametgahının bulunduğu mahaldeki vergi dairesine verilmesi 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 77 ve 93 üncü maddeleri hükümleri iktizasındandır. Ancak gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olup Türkiye'de vekili veya temsilcisi bulunmayanların vergi uygulaması bakımından mensup oldukları vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemiş olduğundan bu kabil mükelleflerin bir vergi dairesine bağlanmaları zaruri bulunmuştur. Bu itibarla Türkiye'de vekili veya temsilcisi bulunmayan bu kabil mükelleflerin Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı sayılmaları 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki yetkiye müsteniden uygun görülmüş ve keyfiyet 26/3/1957 tarihli ve 9569 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir. 

            Buna nazaran, her vergi dairesi müdürlüğünce, vergi dairesi mıntıkasında gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabı olanların yoklama yoliyle tesbitinde, o mükellefin temsilcisi veya vekili tarafından yoklamayı yaptıran vergi dairesine veya diğer herhangi bir vergi dairesine beyanname verilmiş olup olmadığının da yoklama fişinde tebarüz ettirilmesi ve yoklama fişinin bir nüshasının mükerrer vergi tarhına veya müterakkı nisbet tatbiki bakımından yanlışlığa mahal kalmamak üzere Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesi ve Beyoğlu Vergi Dairesince de, diğer vergi dairelerinden gönderilenlerle kendi mıntıkasına ait yoklama fişlerinde yazılı isimlerin soyadı itibariyle alfabetik fihristi düzenlenerek bu fihrist delaletiyle mezkur yoklama fişlerinden aynı şahsa ait olanların birleştirilmesi ve vergi tarhına böylece tevessül edilmesi iktiza eder. 

            Gereğinin buna göre yapılması tamimen rica olunur. 

    ZEYYAT BAYKARA                 Maliye Vekili Y. 
                                                       S. NACİ ERGİN 

            Not : İlan örneği aşağıdadır. 

            Maliye Vekaletinden 

            Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olup Türkiye'de vekili veya temsilcisi bulunmayanların vergi uygulaması bakımından mensup oldukları vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemiş olduğundan bu kabil mükelleflerin Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı sayılmaları 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki yetkiye müsteniden tensip edilmiştir.