Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 20.03.2003 Perşembe Sayı: 25054 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 313

 

Bilindiği üzere, geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak 8/12/2000 gün ve 24254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25/10/2000 gün ve 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri üç ay, beyan ve ödeme süreleri ise üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak belirlenmiş ve daha önceki tebliğlerimizde açıklanmıştır.

 

Buna göre, 2003 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,6 (yüzde sekiz virgül altı) olarak tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.