Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.03.2003 Cumartesi Sayı: 25063 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 314

 

Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, gerçek usule tabi mükelleflerden kalkış veya varış noktası büyükşehir belediye sınırları içinde (mücavir alanlar dahil) dolmuş işleten mükelleflerin taşıma ücretlerini dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile taksi işleten mükelleflerin ise taşıma ücretlerini fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirebilecekleri hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni" Başlıklı 3 üncü Bölümünün 1 inci bendinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri, düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine "...tarihli toplam hasılat" ibaresinin yazılması, satılan emtia veya yapılan hizmet, farklı Katma Değer Vergisi oranlarına tabi ise hasılatın Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere faturada ayrı ayrı toplamlar halinde gösterilmesi ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin, müşterilerin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorunda oldukları açıklanmıştır.

Bu açıklamalar uyarınca, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan;

- dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,

- taksi işletmecilerinin de günlük hasılatlarının fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma biletiyle belgelenmeyen kısmı için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,

uygun görülmüştür.

Ancak, taksi işletmecilerinin müşterinin istemesi halinde perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma bileti yerine tutara bakılmaksızın fatura düzenleyecekleri tabiidir.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan dolmuş ve taksi işletmecileri ise 171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca belge düzenlemeye devam edeceklerdir.

Tebliğ olunur.