Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.05.2003 Çarşamba Sayı: 25121 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 317

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Uzlaşma Müessesesi ile ilgili Ek l inci maddesine göre uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.

 

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 290 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ' ile belirlenmiş olan il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı bu defa aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

a) İl Uzlaşma Komisyonları:

 

 

Vergi Resim ve Harçlar

1. Grup İller:Ankara, İstanbul ve İzmir

300.000.000.000.-TL.

II. Grup İller: Adana. Antalya. Bursa ve Kocaeli

225.000.000.000.-TL

III. Grup İller: Diğer büyükşehir belediyesi bulunan iller

15O.OOO.OOO.OOO.-TL

IV. Grup İller: I , II. ve (II. Grup İller dışında kalan diğer iller

75.000.000.000.-TL.

 

b) İlçe Uzlaşma Komisyonları:

 

 

Vergi, Resim ve Harçlar

Bağımsız Vergi Daireleri

15.000.000.000.- TL

Bağlı Vergi Daireleri

3.000.000.000.- TL

 

I. ve II. Grup (Ankara, İstanbul. İzmir. Adana, Antalya. Bursa ve Kocaeli) il merkezlerinde bulunan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, ilçe uzlaşma komisyonlarına tanınan limitler içinde kalmalın halinde ilgili vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandıracaktır.

 

İlçe uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarım aşan fakat il uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilçe vergi dairesinin bulunduğu il uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

 

Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak uzlaşma komisyonları (U. Grup iller için tanınan yetki sınırlın dahilinde uzlaşma taleplerini inceleyip sonuçlandıracaktır. Ancak, yetki sınırlarını aşıp bağlı olduktan il uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde katan uzlaşma talepleri ise il uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandıracaktır.

 

I.. II.. III. ve IV. Grup İllerin yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri. Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

 

Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

1   21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.