Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.07.2003 Salı Sayı: 25169 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 322

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

- 2003 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 15 Ağustos 2003 ilâ 15 Eylül 2003 tarihleri arasında, 1 eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılması,

- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

- Yapılacak açıklamada, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2003 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2002-31/5/2003 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

- Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,

- Açıklama kapsamına 4811 sayılı Vergi Barışı Kanun hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.