Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 04.12.2003 Perşembe Sayı: 25306(Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 325

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (10) numaralı bendinde "Bir hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6, 9 ve 12 nci aylarda bir önceki 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.

 

Bu oranlar Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu oranlar uyarınca yeniden değerleme oranı 2003 yılı için % 28,5 (yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran, aynı zamanda 2003 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

 

Tebliğ olunur.