Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.12.2003 Cuma Sayı: 25314(Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 326

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 Bu hükme göre, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2003 yılında uygulanan miktarların, 2003 yılı için % 28,5 (Yirmisekiz virgül beş) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2004

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2004 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 104- İstanbul Belediye Sınırları Dışındaki Diğer İllerde Yapılacak İlan

24.000.000.000

MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan Vazgeçme

12.000.000

MADDE 177-Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

  

- Yıllık Alış Tutarı - Yıllık Satış Tutarı

80.000.000.000 109.000.000.000

- Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

44.000.000.000

- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

80.000.000.000

MADDE 232- Fatura Kullanma Mecburiyeti

440.000.000

MADDE 252- Muhtarların Karne Tasdikinde Aldığı Harç

1.280.000

MADDE 313- Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar

440.000.000

MADDE 343- En az ceza haddi

 

- Damga Vergisinde

5.000.000

- Diğer Vergilerde

10.700.000

MADDE- 352 Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

Birinci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  3 - İkinci sınıf tüccarlar  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle  gelir vergisine tabi olanlar  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

60.000.000 38.000.000 19.000.000 9.800.000 5.000.000 2.500.000

 İkinci derece usulsüzlükler

1-Sermaye şirketleri 2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  3-İkinci sınıf tüccarlar  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

35.000.000 19.000.000 9.800.000 5.000.000 2.500.000 1.380.000

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

107.000.000

50.000.000.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir  tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

107.000.000

5.000.000.000

 50.000.000.000

 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 107.000.000

5- İşyeri kapatma cezası uygulanmak üzere kapatma kararı verilen mükelleflere:

- Birinci kapatma işlemi için

- İkinci kapatma işlemi için

- Üçüncü ve daha sonraki kapatma işlemlerinde her uygulama için

 

 

190.000.000

380.000.000

770.000.000

 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 2.500.000.000

 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen  vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 128.000.000

 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 380.000.000

 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen  standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

500.000.000

 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 380.000.000

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.070.000.000

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

500.000.000

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

250.000.000

MADDE 356-

- Resmi daireler, noterler v.b. gibi kurumlara ibraz edilen veya gönderilen ve pulları vergi kanununun belli ettiği şekilde iptal edilmemiş evrakı muameleye koyanlar adına

- Her varaka için her şahıstan alınacak toplam ceza

- Pulsuz veya pulu noksan kağıtları tasdik eden veya örneklerini veren noterler adına

 

107.0005.000.000

500.000