Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.01.2004 Perşembe Sayı: 25354 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 327

 

Kapsam

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2003 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2003 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(2) belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2003 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

 

(1) 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İLGİLİ EK 22/01/2004 TARİH VE 25354 SAYILI R.G.’de BULUNMAKTADIR.