Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.07.2004 Cuma Sayı: 25524 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 335

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları maliye bakanlığınca açıklanabilir. Maliye bakanlığı bu yetkisini mahaline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporu ile tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlarda bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye bakanlığı bilgilerin açıklanması ile ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm uyarınca ikmalen re'sen veya idarece yapılan tarfiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usluller 293 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tesbit edilmiştir.

 

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istisnaden;

 

-2004 yılında Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 16 Ağustos 2004 ila 15 Eylül 2004 tarihleri arasında, 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü' nün internet sitesinde yapılması,

 

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesinde 75 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

 

-Yapılacak açıklamada 31/12/2003 tarihi itibar ile vadesi geldiği halde 01/07/2004 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 0/06/2003 - 31/05/2004 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

 

-Alınacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile berlilenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin "İnternet Ortamında Açıklama" başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Defterdarlıklar tarafından hazırlanan listelerin bir örneğinin bundan böyle (Gelirler Genel Müdürlüğü, İstatislik Araştırma Şube Müdürlüğü, İlkadım Caddesi Dikmen / ANKARA ) adresine gönderilmesi,

 

-Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

 

uygun görülmüştür.

 

Tebliğ olunur.