Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.11.2004 Pazar Sayı: 25654 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 342

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası (YTL), bunun alt birimi de Yeni Kuruş (YKr) olarak belirlenerek 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu Kanunların hükümleri gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2004 yılında uygulanan miktarların, 2004 yılı için %11,2 (Onbir virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK

 OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

Madde NO

KONUSU

2005 Yılında

Uygulanacak Miktar (YTL)

Madde 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.100

 

3- İlanın;

 

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

1.100-110.000

 

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

110.000 ve aşması halinde

MÜKERRER

 

 

Madde 115-

Tahakkuktan vazgeçme

13

Madde 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

 

- Alış tutarı

88.000

 

-Satış tutarı

120.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

48.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

88.000

Madde 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

480

Madde 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,40

Madde 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

480

Madde 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

5,50

 

·                    Diğer vergilerde

11,80

Madde 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

Birinci derece usulsüzlükler

 

 

1 - Sermaye şirketleri

66

 

2 - Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

42

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

21

 

4 - Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,80

 

5 - Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,50

 

6 - Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

 

İkinci derece usulsüzlükler

 

 

1-Sermaye şirketleri

38

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

21

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

10,80

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5,50

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

2,70

 

6 - Gelir vergisinden muaf esnaf

1,50

Madde 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

118

 

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

55.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

118

 

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

5.500

 

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

55.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

118

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

2.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

140

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

420

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

550

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

420

MÜKERRER Madde 355-

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1 - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.180

 

2 - ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

550

 

3 - Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

270

Madde 356-

 

 

 

1- Resmi daireler, noterler v.b. gibi kurumlara ibraz edilen veya gönderilen ve pulları vergi kanununun belli ettiği şekilde iptal edilmemiş evrakı muameleye koyanlar adına

0,12

 

- Her varaka için her şahıstan alınacak toplam ceza

5,50

 

3- Pulsuz veya pulu noksan kağıtları tasdik eden veya örneklerini veren noterler adına