Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 08.12.2004 Çarşamba Sayı: 25664 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 343

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Uzlaşma hükümleri ile ilgili ek 1 inci maddesine göre uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 317 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile belirlenmiş olan il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı bu defa aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) İl Uzlaşma Komisyonları:

Vergi, Resim ve Harçlar

I. Grup İller:Ankara, İstanbul ve İzmir 600.000.000.000.-TL

II. Grup İller: Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin 450.000.000.000.-TL

III. Grup İller: Diğer büyükşehir belediyesi bulunan iller 300.000.000.000.-TL

IV. Grup İller: I., II. ve III. Grup İller dışında kalan diğer iller 150.000.000.000.-TL

b) İlçe Uzlaşma Komisyonları:

Vergi, Resim ve Harçlar

Bağımsız Vergi Daireleri 30.000.000.000.-TL

Bağlı Vergi Daireleri 6.000.000.000.-TL

I. ve II. grup (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin) il merkezlerinde bulunan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, ilçe uzlaşma komisyonlarına tanınan limitler içinde kalmaları halinde ilgili vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

İlçe uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat il uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilçe vergi dairesinin bulunduğu il uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak uzlaşma komisyonları III. grup iller için tanınan yetki sınırları dahilinde uzlaşma taleplerini inceleyip sonuçlandıracaktır. Ancak, yetki sınırlarını aşıp bağlı oldukları il uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri ise il uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

I., II., III. ve IV. 'grup illerin yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait iktisadi işletmeler hakkındaki-tarhiyatlara karşı yapılan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine girenler hariç olmak üzere, herhangi bir miktara bağlı kalınmaksızın İl Uzlaşma Komisyonuna intikal ettirilecek ve bu komisyonca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Bu Tebliğin yayım tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca daha önce uzlaşma günü tayin edilmiş olup, çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri hakkında 317 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

-------------------------------

28.5.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.