Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.11.2005 Salı Sayı: 25994 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 352

213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümleri ile ilgili Ek 1 inci maddesine göre genel bütçeye giren vergi, reim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 343 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı tespit edilmiştir.

22/10/2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I- Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi:

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlığı kurulan ve kurulmayan yerlere göre yeniden teşekkül ettirilmiş ve uzlaşma komisyonları, vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu belirleme çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi dairesi başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının tespiti bakımından  dört gruba ayrılmıştır.

 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları  :

Ankara, İzmir 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları  :

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları  :

Aydın, Balıkesi r, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları  :

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak

Yönetmelikte yapılan değişiklik paralelinde uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı da aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

A) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde

a) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

900.000

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

450.000

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000

b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları

ba) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

35.000

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

25.000

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000

 

bb) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

6.000

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

4.000

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000

B) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde

a) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

200.000

b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

Vergi Dairesi Müdürlükleri

15.000

Malmüdürlükleri

3.000

 

Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri,  ilgili vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat defterdarlık uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. 

Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. 

II- Diğer Hususlar:

a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait iktisadi işletmeler hakkındaki tarhiyatlara karşı yapılan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine girenler hariç olmak üzere, herhangi bir miktara bağlı kalınmaksızın vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları veya defterdarlık uzlaşma komisyonlarına intikal ettirilecek ve bu komisyonlarca incelenip sonuçlandırılacaktır.

b) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yeniden oluşturulan uzlaşma komisyonları, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilip tebliğ olunan vergi ziyaı cezalarına (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) ilişkin uzlaşma taleplerini inceleyip sonuçlandıracaklardır. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecektir.

c) İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda mahsup dönemi geçmiş geçici verginin de bulunması ve bu tarhiyata karşı uzlaşma talep edilmesi halinde, uzlaşma tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına yer verilip verilmeyeceği ile uzlaşmanın vaki olması sonucu bu vergi için gecikme faizi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda farklı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiş olunması nedeniyle, uzlaşmanın vaki olması sonucu düzenlenen uzlaşma tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına da yer verilecek, uzlaşılan tutarlar uzlaşma tutanaklarına yazılacak ve uzlaşılan tutar için mahsup dönemine kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.

d) Bu tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

1 8/12/2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.