Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 17.12.2005 Cumartesi Sayı: 26026 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 354

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 maddelerinde yer alıp 2005 yılında uygulanan miktarların, 2005 yılı için %9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

 

Madde NO – KONUSU

 

2006 Yılında

Uygulanacak Miktar (YTL)

 

Madde 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.200

1.200-120.000

120.000 ve aşması halinde

 

 

 

MÜKERRER

Madde 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

14

 

 

 

Madde 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

96.000

130.000

52.000

96.000

 

 

 

Madde 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

520

 

 

 

Madde 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,50

 

 

 

Madde 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

520

 

 

 

Madde 343-

En az ceza haddi

 

 

 - Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

    6

12,90

 

 

 

Madde 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

Birinci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3 - İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

70

46

23

11,80

6

2,90

 

 

 

İkinci derece usulsüzlükler   

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3 - İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

40

23

11,80

6

2,90

1,60

 

Madde NO – KONUSU

 

2006 Yılında

Uygulanacak Miktar(YTL)

 

Madde 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

 

129

60.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

129

6.000

60.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz  dilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

129

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 

 

2.900

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

150

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 

460

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

600

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

460

MÜKERRER Madde 355-

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

      1.290

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

600

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar  ışında kalanlar hakkında