Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 23.02.2006 Perşembe Sayı: 26089 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 356

A. Şehirler Arasında Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni

 

173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin[1][1] (C/5) bölümünde, şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği hususları açıklanmıştır.

 

Diğer yandan, Karayolu Taşıma Kanunu[2][2] ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği[3][3] uyarınca taşımacılık ve acentelik faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunlu bulunmaktadır.

 

Yetki belgesi almış otobüs işletmecileri ile acentelerin, 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere ilaveten, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden bu Tebliğde açıklanan doğrultuda da belge düzenleyebilmeleri uygun görülmüştür.

 

1. Şehirler Arası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin Kendi

Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları

 

Şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabileceklerdir.

 

Acente, otobüs işletmecisi tarafından kendisine verilen yolcu taşıma biletini, her nüshasına  kendi unvanını, adresini, vergi dairesini ve vergi kimlik numarasını içerir kaşeyi basmak suretiyle düzenleyecek ve bunları yolculara, yolcu listelerini de otobüs işletmesine bağlı otobüs yetkilisine verecek ve acentelik hizmet bedeli üzerinden otobüs işletmecisi firma adına fatura düzenleyecektir.

 

2. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici Cihazların

Kullanılması

 

Şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında, aşağıdaki esaslar çerçevesinde 31 seri no.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin[4][4] I. bölümünde belirtilen bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılabilecek ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya acenteler tarafından düzenlenen fişler, Vergi Usul Kanununda yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul edilecektir.

 

Yolcu taşıma bileti düzenlemede kullanılacak bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazların, 3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Bakanlığımızca onaylanmış bulunması şarttır.

 

Bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenecek yolcu taşıma biletleri “EK”teki şekil ve muhtevaya uygun olacaktır.

        

Faaliyetlerinde bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan ve müşterilerine “EK”teki örneğe uygun yolcu taşıma bileti veren mükellefler, başka bir yolcu taşıma bileti düzenlemeyecektir.

 

Düzenlenen yolcu taşıma biletlerinin aslı müşteriye verilecek, nüshası ise Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin hükümleri uyarınca mükellefçe saklanacaktır.

 

Ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yolcu taşıma bileti düzenlenmesinde ayrıca aşağıdaki esaslara da uyulması gerekmektedir.

        

a) Yolcu taşıma biletlerinin bizzat otobüs işletmecilerinin merkezi veya bunların şubeleri tarafından düzenlenmesi halinde bilet, otobüs işletmecisi mükellefe ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve dolayısıyla biletin mükellef bilgileri bölümünde otobüs işletmecisine ait bilgiler yer alacaktır.

 

b) Yolcu taşıma biletinin acenteler tarafından düzenlenmesi halinde bilet, acentelere ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve biletin baş tarafında bileti düzenleyen acenteye, mükellef bilgileri bölümünde ise ilgili otobüs işletmesine ait bilgiler yer alacaktır.

 

c) Acenteler, sahibi oldukları ödeme kaydedici cihazlarla birden fazla otobüs işletmecisinin biletlerini de düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde, bilet hangi otobüs işletmecisi adına düzenlenmişse belgenin üzerinde (acentenin yanısıra) o otobüs işletmecisine ait mükellef bilgileri olacaktır. Bu takdirde adına bilet düzenlenen otobüs işletmelerine ait mükellef bilgileri ödeme kaydedici cihaza programlanacak ve mali bilgiler bilet sayıları da belirtilmek suretiyle cihaz hafızasında ve raporlarda (X, Z, mali hafıza) her bir otobüs işletmesi itibariyle ayrı ayrı  gösterilecektir.

 

d) Düzenlenen biletlere ilişkin bilgiler, bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin özellikleri gereği, aynı anda (online olarak) otobüs işletmecilerine ait bilgisayar sistemlerine gönderilecektir.

 

e) Yukarıda açıklandığı şekilde ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir, vergi uygulamaları bakımından adına bilet düzenlenen otobüs işletmecisi mükellefin geliri olarak addedilecektir.

 

3. Diğer Hususlar

 

Yolcu taşıma bileti uygulamasında, 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen veya bu Tebliğ ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen seçimi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu bölümün 1 ve 2 numaralı maddelerinde yazılı usullerden birini seçenler, otobüsün seyri sırasında yoldan yolcu almaları halinde, otobüs işletmecisi firma tarafından bastırılan yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.

 

4. Ceza

 

Yukarıda belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler adına, işledikleri fiile göre 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3100 Sayılı Kanunda yazılı cezalar kesilecektir.

 

B. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet

Ücretlerinin Belgelendirilmesi

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

 

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle söz konusu avukatlık ücretlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu getirilmiştir.

 

İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacaktır.

 

Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352-II/7 nci maddesine göre söz konusu avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir .

 

C. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi

 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı 352 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[5][5] ile tespit edilmiş olup, bu komisyonlardan il merkezlerinde bulunan Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları aşağıdaki şekilde yeniden  belirlenmiştir.

 

İl merkezlerinde (büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir mücavir alan sınırları içinde) yer alan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, aşağıda belirtilen limitlerin aşılması halinde, ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

 

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000

Defterdarlıklar

3.000

 

İstanbul ilinin tamamı ile diğer illerin il merkezi dışındaki vergi daireleri (bağlı vergi daireleri dahil) için 352 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar uyarınca işlem yapılmaya devam olunacaktır.

 

Bu tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 


EK:

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA DÜZENLENECEK

YOLCU TAŞIMA BİLETİ ÖRNEĞİ

 

YOLCU TAŞIMA BİLETİ

 

 ………. TURİZM ACENTELİK A.Ş.

Saray Mah. Saz Sok. No:3 ANKARA

Keçiören V.D.  9876543210

 

}

Bileti Düzenleyen Acenteye ait Bilgiler (*)

 ………. TURİZM ve SEYAHAT  A.Ş.

Konak Mah. Meneviş Sok. No:1 ANKARA

Çankaya V.D.  0123456789

}

Mükellef Bilgileri

(Otobüs İşletmesine ait Bilgiler)

 Tarih

 Saat

 Fiş No.

: 30.03.2006

: 13:47

: 0047

 

 

}

 

Biletin Düzenlendiği;

Tarih

Saat

 

Biletin Fiş  Numarası

 

 

 YOLCU TAŞIMA  %18   45,00

------------------------------------------------------------------

}

Hizmetin Türü, KDV Oranı,

KDV Dahil Bilet Bedeli

 TOPKDV   6,86

 TOPLAM 45,00

=======================================

}

Katma Değer Vergisi Toplamı,

KDV Dahil Toplam Tutar

YOLCUNUN (**)

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

 

: MEHMET AK

: ALİ

: 20.09.1978

: ADANA

 

}

Yolcuya ve

Harekete

Ait Bilgiler

 

HAREKET BİLGİLERİ (**)

TARİHİ

SAATİ

KOLTUK NO

GİDECEĞİ YER

TERMİNAL

PERON

 

 

 

: 11.04.2006

: 18:00

: 12

: İSTANBUL

: AŞTİ

: 16

 

  

  MF  XY 12345678

 

}

 

Mali Sembol, Firma Kodu ve

Cihaz Sicil Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)     Biletin, otobüs işletmecilerinin merkezince veya şubelerince düzenlenmesi halinde

         acenteye ait bilgiler olmayacaktır.

(**)   Bu bölümde yer alan bilgilerin bilette aynen yer alması zorunlu olmayıp, işletmeler

         ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördükleri bilgilere yer verebileceklerdir.

 

 

 [1][1] 03/04/1986 gün ve 19067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2][2] 19/07/2003 gün ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3][3] 25/02/2004 gün ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[4][4] 10/05/1991 gün ve 20867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5][5] 15/11/2005 gün ve 25994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır