vergi mevzuatı  
Tarih: 19.06.1958
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:36


             5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 362 nci maddesinde ( Taraflardan biri istediği veya komisyonca lüzum görüldüğü takdirde tarafların dinleneceği, verdikleri izahatın zapta geçirilerek kendilerine imza ettirileceği) tasrih edilmiş bulunduğundan Vergi İtiraz Komisyonlarında mükellefi temsilen bulunan avukatlara, pelur ve karbon kağıtları barolarca deruhte edilmek suretiyle, zaptın bir örnmeğinin verilmesi uygun görülmüştür.

             Bilgi edinilmesi ve ona göre gereğinin yapılması rica olunur.