Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 20.12.2006 Çarşamba Sayı: 26382 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 364

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 yılı için %7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2007 TARİHİNDEN

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK

OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

                  2007 Yılında
Madde NO - KONUSUUygulanacak Miktar (YTL)

Madde 104-   İlanın şekli                 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması1.290

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla          

gazetede yapılması           1.290-129.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca                     

yapılması       129.000 ve aşması halinde

MÜKERRER               

Madde 115-   Tahakkuktan vazgeçme                   15

Madde 177-   Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1-Yıllık;                        

- Alış tutarı       100.000

- Satış tutarı      140.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı          56.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı               100.000

Madde 232-   Fatura kullanma mecburiyeti       560

Madde 252-   Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç           1,60

Madde 313-   Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar                 560

Madde 343-   En az ceza haddi        

- Damga vergisinde 6,40

- Diğer vergilerde  13,90

                2007 Yılında

Madde NO - KONUSUUygulanacak Miktar (YTL)

Madde 352-   Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

Birinci derece usulsüzlükler             

1- Sermaye şirketleri 75

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı              49

3 - İkinci sınıf tüccarlar                       24

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi     

olanlar                   12,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                     6,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf             3

İkinci derece usulsüzlükler               

1- Sermaye şirketleri 43

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı              24

3- İkinci sınıf tüccarlar                   12,70

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi     

olanlar                     6,40

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler3

6- Gelir vergisinden muaf esnaf        1,70

Madde 353-   Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul

hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması 139

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 64.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye

Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,

kullanılmaması veya bulundurulmaması                      139

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza   6.400

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza                 64.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen

defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere

ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                  139

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara

ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının

üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması                        3.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde

kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 160

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen

matbaa işletmecilerine                        490

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren

kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda

ve zamanda yerine getirmeyenlere     640

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görev-

lisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına   490

MÜKERRER    Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde  hükmüne

Madde 355-   uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında               1.390

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

hakkında                  640

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında     300