vergi mevzuatı  
Tarih: 23.07.1951
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:5


             Bakanlar Kurulunun 25/6/1951 tarihli ve 13287 - 3 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan (mali istihbarat arşivi yönetmeliği) Resmi Gazete’nin 12/7/1951 tarihli ve 7864 sayılı nüshasında neşredilmiş bulunmaktadır.

             Bu Yönetmeliğin ayrıca tab ettirilmekte olan nüshalariyle yönetmelik gereğince gerek devamlı bilgi vermek mecburiyetinde bulunan kamu idare ve müesseseleri gerekse vergi daireleriyle arşivler ve sair ilgililer tarafından kullanılacak matbualar, alakadarlara tevzi edilmek üzere, yakında ayrıca gönderilecektir. 

             Yönetmelik başlıca iki esasa göre tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan biri, devamlı bilgi vermek mecbburiyetine tabi bulunan kamu idare ve müesseselerinin ödevlerine diğeri ise bilgilerin arşivlerde toplanma ve bunlardan istifade usullerine mütaalliktir. 

             Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle devamlı bilgi vermeğe mecbur bulunan kamu idare ve müesseseleri:

             1) Genel, Katma, özel bütçeli dairelerle belediyelere ait saymanlıklar, 2) Gümrük idareleri, 3) Tekel Baş Müdürlükleri, 4) Kambiyo Müdürlük ve murakıpları, 5) Tapu sicil muhafızlıkları, 6) Veteriner daireleri, 7) Noterler ve noterlik görevini ifaya yetkili olanlar, 8) Ticaret ve zahire borsaları, 9) Menkul kıymet ve kambiyo borsaları, 10) Ticaret odaları, 11) Genel, katma, özel bütçeli dairelerle belediyelere bağlı ticari, sınai ve zirai işletmeler, Devlet ve belediye sermeyesi ile kurulmuş ofisler ve 3460 sayılı Kanuna tabi iktisadi devlet teşekkülleridir.

             Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, her vergi dairesi müdürlüğünce, yukarda anılan kamu idare ve müesseselerinden vergi dairesi bölgesinde bulunanların yetkili amirlerine yönetmeliğin o daire ve müesseseyi ilgilendiren maddelerinin aynen tebliğ ve maddedeki esaslar dairesinde devamlı bilgi verilmesinin yazı ile talep edilmesi muktazi bulunduğundan, her vergi dairesince bölgesinde mevcut bu kabil idare ve müesseselerin şimdiden tesbit edilmesine başlanılması ve bu yönetmeliğin matbu nüshalarının vürudunda, birer nüshasının, vergi dairesi bölgesinde bulunan bu kabil idare ve müesseselerin amirlerine yazı ile tebliği ve bu yazıda yönetmeliğin o idare ve müesseseyi ilgilendiren hükümlerine mütaallik madde numaralarıyla bu maddelerde gösterilen süreler içinde devamlı bilgi verilmesi lüzumunun da belirtilmesi ve aynı zamanda o idare ve müessesenin kullanacağı istihbarat belgelerinden kafi miktarının gönderilmesi icap eder.

             Yönetmelik hükümleri 1/8/1951 tarihinde yürürlüğe gireceğinden devamlı bilgi verme mecburiyetinin bu tarihte başlayacağı tabii ve bu itibarla bu tarihten itibaren toplanacak malumatın yönetmelikte belirtilen esas ve sürelerde ilgili vergi dairesine bildirilmesi muktazi bulunmakta ise de (bu yönetmelik gereğince bilgi vermeye mecbur bulunanlardan Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek olanlar, 1/1/1951 tarihinden beşinci madde mucibince kend,lerine yapılan tebliğ tarihine kadar geçen devreye ait bilgileri ilk defa verecekleri istihbarat evrakına ithal ederler) diye mevzu geçici madde hükmü ile devamlı bilgi verme mecburiyetinin 1/1/1951 tarihinden itibaren tatbiki hususunda Bakanlığımıza yetki tanınmış bulunduğundan, yönetmelik gereğince ayrıca bir belge alınmasına ihtiyaç göstermeden kayden tesbiti ve istihbarat listesiyle vergi dairesine bildirilmesi mümkün bulunan bilgilerin 1/1/1951 tarihinden itibaren toplanması muvafık bulunmuştur. Buna binaen:

             1- Yönetmeliğin 7 inci maddesinde zikrolunan genel, özel bütçeli idarelerle belediyelerin kuruluşlarında bulunan bilumum saymanlıklarca bildirilmesi gereken tediyelerden 1/1/1951 tarihinden 31/7/1951 tarihine kadarki devreye müteallik olanlara ait ödeme bildirim afişlerinin muhasebe kayıtlarına müsteniden tanzim ve 2 nümune numaralı iş yollama bordrosuna rapt edilerek ilgili vergi dairesine gönderilmesi,

             2- Yönetmeliğin 11 nci maddesi gereğince Tapu Sicil Muhafızlarınca 7 nümune numaralı, 13 üncü maddesi mucibince noterlerle noterlik görevini ifaya yetkili bulunanlar tarafından 10 ve 11 numune numaralı, 14 üncü maddesine tevkifan ticaret ve zahire borsalarınca 12 numune numaralı, 15 inci maddesi gereğince menkul menkul kıymet ve kambiyo borsalarınca 13 nümune numaralı, 15 inci maddesine göre ticaret odalarınca 14 nümune numaralı istihbarat listelerinin ilk defa düzenlenecek nüshalarında 1/1/1951 ila 31/7/1951 devresine ait muamelelerinde gösterilmesi,

             3- Aynı yönetmeliğin 17 nci maddesinde zikrolunan genel, katma,özel bütçeli idareler ve belediyelere ait ticari ve sınai ve zirai işletmeler, devlet ve belediye sermasiyle kurulmuş ofisler ve 3460 sayılı Kanuna tabi iktisadi devlet teşekkülleriyle bunlara bağlı işletme ve müesseseler tarafından 15, 16 nümune numaralı istihbarat listeleriyle bildirilmesi gereken malumattan yalnız ödemelere mütaallik 15 nümune numaralı ilk cetvele 1/1/1951 ila 31/7/1951 tarihine kadar yapılan tediyelerin de kaydı, uygun görülmüştür. Binaenaleyh, yönetmeliğin geçici maddesi mucibince 1/1/1951 ila 31/7/1951 devresine ait muamelelerini ilk defa verecekleri istihbarat listelerinde göstermeleri icap eden bu idare ve müesseselere yukarda belirtildiği veçhile yönetmeliğin beşinci maddesi gereğince yapılacak olan yazılı tebliğde bu hususun da tebarüz ettirilmesi ve vergi incelemelerinin semereli olabilmesini temine yarayacak olan bu yönetmeliğin layıkı ile tatbiki için ilgililerin dikkatli ve gayretli bulunmaları hususuna dikkat nazarlarının çekilmesi önemle rica olunur.