vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.12.1961  Sayı:  (Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:55


 
 


           YENİ AMORTİSMAN NİSPETLERİ HAKKINDA :

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi hükmü dairesinde yeniden hazırlanmış olan amortisman nispetlerini gösterir cetveller ilişiktir. Bu nispetler, aynı kanunun 318 inci maddesi gereğince 1961 hesap döneminden itibaren uygulanacaktır.

            Bu itibarla, 1960 hesap dönemi sonuna kadar ki devrelere ait vergilendirmelerde 3 seri sayılı Vergi Usul Genel Tebliği ve bu tebliğ ile alakalı olarak münferit müracaatlar üzerine Bakanlığımızca tayin  ve tebliğ edilmiş bulanan muktezalar dairesinde muamele ifası lazım gelir.

            Buna nazaran, 1960 hesap dönemi sonuna kadar itfa edilmemiş amortismana tabi iktisadi kıymetler ile 1961 ve mütaakıp hesap dönemlerinde işletmeye ithal edilmiş veya edilecek olan iktisadi kıymetlerin amortisman paylarının, bu tebliğe bağlı cetvellerdeki esaslara ve nisbetlere göre hesap ve tefrik edilmesi icabeder. 

            Bilfarz 1955 yılında 30.000 lira değerle işletmeye ithal edilmiş olan ve 3 seri sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bağlı amortisman listesinde % 10 nisbetinde amortismana tabi tutulacağı belirtilen, bir iktisadi kıymet için bu kere % 15 nisbet tayin edilmiş ise, bu takdirde, 1960 hesap dönemi sonuna kadar her döknem için 30.000 x 10 / 100 = 3.000 lira olmak üzere 6 yıllık amortisman payının toplamı olan 300 x 6 = 18.000 liranın mezkur kıymetinin değerinden tenzili sonunda 30.000-18.000 = 12.000 liranın henüz itfa edilmemiş değer bakiyesi olduğu görülür. Bu bakiye 1961 hesap döneminden itibaren yeni % 15 nisbet nazara alınarak itfa olunacağından 1961 ile mütaakip dönemlerde artık 3.000 lira değil, 3.000 x 15 / 100 = 4.500 lira amortisman payı tefrik edilebilecek ve böylece evvelki nisbete nazaran 1961 hesap döneminden itibaren daha 4 hesap dönemi devam etmesi lazım gelen amortisman tefriki işi, yeni nisbete göre 3 üncü hesap dönemi sonunda hitama ermiş olacaktır.

            Bilgi edinilmesi ve Amortisman tatbikatında cetvellerin baş kısmındaki izahatın ayrıca gözönünde tutulması rica olunur.

                                                   AHMET TEVFİK ALPASLAN
                                                      Maliye Bakanı Y.

                                  İ Z A H A T

            1- Her bir sanat ve iş kolunda kullanılan amortismana tabi kıymetler için uygulanacak amortisman nisbetleri o sanat ve iş koluna ait tabloda gösterilmiştir.

            2- Muhtelif sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler müşterek mahiyette genel tabloda toplanmış ve bunlara ait amortisman nisbetleri bu tabloda belirtilmiştir.

            3- Amortisman tatbikatında, evvel emirde, üzerinden amortisman tefrik edilecek kıymet taalluk ettiği özel tabloda aranılır, bu tabloda bulunursa hizasındaki nisbet nazara alınır. Özel tabloda mevcut olmayan kıymetlerin ise genel tabloda yer alıp almadığı araştırılarak varsa bu nisbetin esas alınması gerekir.

            4- Özel tablosu mevcut olup gerek bu tabloda gerek genel tabloda amortisman nisbeti yazılı olmayan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi bulunan kıymetlere uygulanacak amortisman nisbetleri, bu kıymetlerin (özel tabloda yoksa) genel tabloda yazılı aynı mahiyetteki benzerleri için gösterilen miktarlardır.

            5- Özel tablosu mevcut olmayan sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler için genel tabloda da amortisman nisbeti gösterilmemiş olması halinde, bu kabil kıymetler için uygulanacak amortisman
nisbeti, o sanat ve iş kolunun mahiyeti itibariyle benzeri sanat ve iş koluna ait özel tabloda ayni mahiyetteki kıymet için gösterilen miktardır.

 
                             G E N E L  T A B L O
                                                                    Amortisman
                                                                      nisbeti
                                                                         %
                                                                    ----------
    I - BİNALAR :
        a - Ticari, sınai, zirai, mesleki işletmelerin idare bi-
            naları ile sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandık-
            ları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,
            banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo
            binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo,
            ardiye, kapalı spor sahalar binaları, spor sahaların-
            daki tribünler ve benzerleri hizmetlere tahsis olunan
            sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali
            binalar :
            Beton, kargir, demir, çelik                                  2
            Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton
            ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)       3
            Ahşap, kerpiç                                                4
            Galip malzemesi saç, çinko, teneke                           6
            Muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları, mevsimlik
            faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki
            cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar                  6
            Galip malzemesi cam olan binalar (Ser, depo ve tesis-
            ler) ve benzerleri                                           5
            Sarnıçlar ve benzerleri                                      2

        Tanklar :
            İspirto ve saire tankları                                    5
            Asit tankları                                               10
        b - Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar,
            kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elek-
            trik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus
            binalar :
            Beton, kargir, demir, çelik                                  4
            Yarı kargir                                                  5
            Ahşap                                                        6
            Kerpiç                                                       8
            Galip malzemesi sac, çinko, teneke                          10

    II - İSKELELER, RIHTIMLAR, HAVUZLAR :

          İskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran :
            Beton, kargir                                                5
            Demir, çelik                                                 6
            Ahşap                                                       10

         Havuzlar :
            Havuz (Sabit ve yüzer)                                       2
            Rampa                                                       10

   III - YOLLAR :
            Demiryolu (Ray, travers ve küçük bağlantı malze-
            mesi dahil)                                                  4
            Ekovil hattı                                                 6
            Beton ve asfalt yol                                          6
            Parke yol                                                   10
            Adi şose ve adi kaldırım                                    12

   IV - KÖPRÜLER :
            Beton, kargir, çelik                                         6
            Ahşap                                                       12

    V - KANALLAR VE SETLER :
            Takviyeli                                                   10
            Takviyesiz                                                  20

   VI - İHATA DUVARLAR, BENDLER, REGÜLATÖRLER, KUYU VE
        HAVUZLAR :
            a - Su kuyuları, drenajlar, arteziyenler, arteziyen
                depoları, su havuzları                                   4
            b - İhata duvarları, bendler, regülatörler                   6

   VII - TESİSLER :
            a - Bahçeler, parklar                                        5
            b - Aydınlatma, ısıtma, soğutma, telefon, diofon,
                radyo ve telsiz, yangın, tahmil ve tahliye
                (Tekerlekli veya paletliler hariç seyyar vinç-
                ler, ihraç vinçleri dahil), su, kanalizasyon,
                siperisaika, duba, kömür siloları, spor saha-
                ları (Tribünler hariç)                                   6
            c - Havai hatlar ve direkleri, asansörler, hudut
                ihata direkleri ve telleri, su soğutma havuzu            8
            d - Rutubetlendirme, havalandırma (sıcak ve soğuk
                hava), su soğutma kulesi                                12
            e - Tekerlekli, paletli seyyar vinçler, ihraç vinç-
                leri, istif makineleri                                  14
            f - Şamandıra tesisatı                                      20

   VIII- NAKİL VASITALARI :
         a - Kara nakil vasıtaları :
             1. Otomobil, otobüs, adi yol üzerinde yürüyen sair
                makineli nakil vasıtaları, arabalar                 20     25
             2. Ray ve tel üzerinde yürüyen makineli ve makine-
                siz vasıtalar                                       10     10
             3. Maden, toprak ve benzeri nakline mahsus küçük
                lokomotif ve vagonetler                             12     12
             4. İş hayvanları                                       20     20
             5. Kamyon                                              25     33

         b - Deniz nakil vasıtaları :
             1. 300 tondan yukarı motor veya buharla müteharrik
                yük ve yolcu gemileri                                    5
             2. Tankerler                                                7
             3. Kayıklar ve mavnalar                                    20

                                                              Aynı      Uzak
                                                              liman     sefer-
                                                              içinde    lerde
                                                              ------    ------
             4. 300 tondan aşağı sac gemiler                    6         10
             5. 300 tondan aşağı ahşap gemiler                 10         12

                                                                    Amortisman
                                                                      nisbeti
                                                                         %
                                                                    ----------

         c - Hava nakil vasıtaları :
             Uçak ve helikopter                                          25

    IX - DEMİRBAŞLAR :
         a - Demir, çelik kasa                                            2
         b - Mobilya, mefruşat, evrak dolapları, telefon, te-
             lefon cihazları, masa camları, vitrin camları,
             ayna, piyano ve diğer müzik aletleri, kitaplar
             ve benzerleri                                                6
         c - Halı, kilim, seccade, keçe, paspas, yer muşamba-
             sı, dikiş makineleri, kahve kavurma ve öğütme,
             et kıyma makineleri, büst, portre, heykel ve
             benzerleri                                                  8
         d - Buz dolabı, pikap, radyo, ölçü ve tartı aletleri,
             saatler, laboratuvar alet ve edevatı, modeller,
             manken ve benzerleri                                       10
         e - Büro ve satış mağazalarında kullanılan yazı, hesap,
             kasa, cila, süpürge, ütüleme, vantilatör, yıkama
             gibi (imal, istihsal, tamir makineleri mahiyetinde
             olmayan) makineler ve benzerleri                           12
         f - Madenden, tahtadan, camdan, nebati ve kimyevi veya
             sair maddelerden mamul teneke, küvet, tank, varil,
             bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, şişe ve ben-
             zeri kaplar ile ağaçtan modeller ve benzerleri             15
         g - Perde, güneşlik, stor ve teferruatı ve benzerleri
             ile işyerinde kullanılan yatakhane ve yemekhane
             eşyası                                                     20
         h - Çadır ve teferruatı, çadır bezi, tente, buranda
             bezi, örtü ve muhafazada kullanılan muşamba, ara-
             ba, binek ve yük hayvanları koşum ve eğer takım-
             ları ve benzerleri                                         25
         i - Çuval, kaneviçe, bez torba, küfe, su hortumu ve
             benzerleri                                                 50

     X - ENERJİ İSTİHSAL VE TEVZİİNE MAHSUS MOTOR MAKİNE
         VE TESİSLER                                                     6

    XI - HAKLAR :
         a - Lisans, ihtira beratı, imtiyaz ve saire gibi gay-
             rimaddi sabit kıymetler kendilerinden faydalanıla-
             cak müddetlere göre amorti edilirler. Bu müddetle-
             rin mukavelenamelerle tesbit edilmiş veya resmi
             bir makamca tescil edilmiş olması lazımdır.
         b - Faydalanma müddeti tesbit edilmemiş olan (İmtiyaz-
             lar müstesna) haklar                                       20

    XII- ÖZEL MALİYETLER DEĞERLENDİRİLEN KIYMETLER :
         a - Kira müddeti ile orantılı olarak
         b - Kira müddeti belli olmayanlar                              20

                           Ö Z E L  T A B L O L A R
                                   I. TABLO
                      Maden işletmeleri ve maden ocakları

    1 - MADEN İŞLETMELERİ :
        a - Harman ve yığın yerleri, düzlükler, ana kuyular,
            ana ihraç galerileri                                         5
        b - Lavvarlar, su kuvvet makineleri, şevalmanlar,
            sabit tulumba ve vantilatörler, şarjman, rapıd               6
        c - Öğütücü makineler, biriket makineleri, sürme
            makineleri, kesici makineler sondaj makineleri
            ezici , ayırıcı makineler sabit kompresörler                 8
        d - Kazıcı ve kırıcı makineler, rambile tesisleri,
            seyyar küçük dizel ve sair motorler, buhar ma-
            kine ve tesisleri, konsantrasyon tesisleri ve
            istinat ve ihata duvarları, demir yolları, su
            yolları, kanalizasyonlar, aydınlatma, ısıtma,
            telefon ve su tesisleri                                     10
        e - Konveyörler, makineli ve makinesiz rulaj tesis-
            leri, seyyar tulumba, seyyar vinç, seyyar komp-
            resör ve vantilatör, delici makineler, ihraç
            vinçleri, tahlisiye teçhizatı, loko-traktörler,
            vagonetler, traktörler, dozer, buldozer ve gray-
            derler, kavurma ve ağlamerasyon üniteleri, izabe
            fırınları, konverterler ve tasfiye fırınları                20
        f - Asitli suların bulunduğu mahallerde tesis olunan
            demiryolları ve raylar, eskavatörler, krenyler,
            her türlü yükleme makineleri, cevher ve toprak
            nakline tahsis olunan ağır tonajlı kamyonlar                25
        g - İzabe potaları                                              50
        h - Dekapaj masrafları                                 İstihsal oluna-
                                                               cak cevherin
                                                               tonajı ile veya
                                                               metal muhteva-
                                                               sıyle mütenasi-
                                                               ben itfa olunur
    2 - LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ MADEN OCAKLARI ;

    1 - Yeraltı imalatı :
        a - Ana ihraç kuyuları, ana havalandırma kuyuları                2
        b - Ocak dışı stok yerleri, harmanlar                            5
        c - Katlar arası tali kuyular, iç kuyular, ana de-
            sanderiler, iki tali kat arasına sürülmüş bür-
            ler ve eğri galeriler, ana taban lağımları, re-
            küp lağımları, ana ihraç kuyularının kat akro-
            sajları ve siloları, ana kat tulumba daireleri
            su depoları                                                  6
        d - Sondaj ve arama galerileri                                  20

    2 - İhraç tesisleri :
        a - Ana ve tali kuyu çelik şovelmenleri, betonarme
            ihraç kulesi, kuyu iç teçhizatı, ana kuyu ihraç
            makinası ve müştemilatı                                      5
        b - Vinçler ve müştemilatı, kuyu katı itici ve yük-
            leyici tesisatı, asansör ve cevher kovası                   10
        c - Kuyu kazı kovaları ve kalıpları, kafes ve skıp
            koşum tertibatı ve moletler                                 20

    3 - Havalandırma tesisleri :
        a - Ana kompresörler                                             5
        b - Büyük ve küçük basınçlı hava boruları ve te-
            ferruatı                                                     6
        c - Ana vantilatör ve müştemilatı, elektrikli tali
            havalandırma pervaneleri, basınçlı hava perva-
            neleri, seyyar kompresörler                                 10
        d - Tali havalandırma tesisleri, basınçlı hava mo-
            toru ve teferruatı                                          12

    4 - Su ihraç tesisleri :
        a - Ana tulumbalar ve elektrikli tali tulumbalar                10
        b - Basınçlı hava tulumbaları ve bil–mum su boru-
            ları                                                        20

    5 - Elektrik teçhizatı :
        a - Yeraltı ve yerüstü transformatörleri                         5
        b - Yerüstü elektrik motorları, jeneratör ve rad-
            rösörleri, şarteller, yol vericiler, ocak te-
            lefonları                                                    6
        c - Yer altı elektrik motorları, jeneratör ve rad-
            rösör, yer altı kabloları (zırhlı ve lastik),
            ocak için elektrik aletleri, ocak telefon şe-
            bekesi (Kablo v.s.)                                         10
        d - Yer altı troley şebekesi                                    20

    6 - Kazı delme yükleme tesisatı :
        a - Ekskavatör ve lağım ateşleme cihazları                      10
        b - Yükleyici kürek mikanası, sondaj makinası                   12
        c - Martopikör, martoperferatör, kömür deliciler,
            kömür sendesi, portkopaç makinası, ramble ma-
            kinası ve teferruatı, sementation makinaları                20

    7 - Nakliyat teşhizatı :
        a - Troley ocak lokomotifi, kısa ve uzun ömürlü
            dekovil hatları                                              6
        b - Küçük ve büyük ocak arabaları ve teferruatı
            ile tartı cihazları, akümülatörlü ocak loko-
            motifi, sonsuz halat nakliye sistemi, havai
            hat nakliyat sistemi (Kova ve makaraları da-
            hil)                                                        10
        c - Dizel ocak lokomotifi, basınçlı hava lokomo-
            tifi alkali ve asitli lokomotif akümülatör-
            leri, band konveyör tesisatı ve teferruatı,
            desansörler, elektrikli ocak vinçleri ve ba-
            sınçlı hava ocak vinçleri                                   12
        d - Zincirli konveyörler ve teferruatı, elektrik-
            li sallantılı oluk motoru, basınçlı hava sal-
            lantı oluk motoru ve sallantılı oluklar                     20

    8 - Ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı :
        a - Ocak gaz detektörleri                                       10
        b - Oksijen teneffüs cihazları, pulmatör, inhala-
            tör ve tulumbası ve teferruatı                              12
        c - Madeni emniyet şapkaları (Baretler)                         25

    9 - Ocak aydınlatması :
        a - Lambaları şarj yapmak için motor-jeneratör ve-
            ya redrösör gurupları, lamba şarj rafları ve
            tertibatı, ocak işi aydınlatmasını temin eden
            sabit tesisat                                                6
        b - Madeni el lambaları, emniyet lambası, başlıklı
            madenci lambası, alkali ve asitli lamba akümü-
            latörü, ocak içi seyyar basınçlı hava lambaları
            ve teferruatı                                               20

   10 - Yıkama, zenginleştirme tesisatı :
        a - Lavvar siloları, su durultma kuleleri ve tefer-
            ruatı                                                        6
        b - Lavvar umumi (Binalar hariç), elektrik tesisatı,
            her türlü kırıcılar, bilyalı diskli öğütücüler,
            tromel elekler, konsantrasyon tabloları ve kasa-
            ları, uzun meyilli oluklar, ağır mayi ayırıcıla-
            rı, flatasyon selleri                                        6
        c - Sabit ızgaralar (İri parça tesisleri), her türlü
            tulumbalar (Şlamlısu nakleden tulumbalar), sant-
            rifüj süzücüleri, filtre ve vakum pompaları ve
            teferruatı, termik fırınlar (Rutubet kurutma te-
            sisleri)                                                    10
        d - Band konveyörler, sallantılı elekler                        12
        e - Elavatörler, çelik plakalı konveyörler, vibrör
            elekler ve teferruatı, şlamlı su nakleden boru-
            lar                                                         20

                                   II. TABLO
                                Petrol sanayii
    1 - İNKİŞAF :

        a - Buhar kazanları :
            1. Sahada kullanılan seyyar                                 12
            2. Tatlı su kullanılanları                                  20
            3. Acı su kullanılanları                                    50
        b - Sondaj kuleleri :
            1. Çelik                                                    10
            2. Ahşap civatalı                                           16
            3. Ahşap çivili                                             20
        c - Sondaj teçhizatı kablo sistemi                              16
        d - Sondaj makinaları :
            1. Karot, seyyar                                            10
            2. Rotary                                                   12
        e - Muharrik makinalar :
            1. Buhar                                                     6
            2. Gaz veya benzin veya petrol                              10
        f - Jeneratörler ve aydınlatma teçhizatı :
            1. Elektrik, motorlar                                       10
            2. Su ve yakıt için boru hatları                            20
        g - Buhar kazanı tağdiye pompası, çamur pompası,
            diğer demir aksam ve su ve yakıt tankları                   12
        h - Takımlar :
            1. Kablo sistemi temizleme takımı                           12
            2. Kablo sistemi sondaj takımı, kablo sistemi
               tahlisiye takımı                                         16

    2 - TASFİYE :
        a - Ajilatörler (Karıştırıcılar), kondensatörler
            (Müberrid), filitre tesisleri, üniteleri bir-
            birine bağlayan küçük çaplı borular, su ve gaz
            kapanları, parafin tesisleri, bütün tasfiyehane              4
        b - İs siyahı fabrikaları (Carbon-Black), hararet
            mübeddileri, pompalar, kuleler                               5
        c - Tabii benzin tesisleri                                       6
        d - Taktir fırını :
            1. Buharlı, vakum (Hala)                                     5
            2. Kraking, ateşli, borulu                                   6
        e - Tanklar :
            1. Paçallama, stok                                           3
            2. Kimyevi muamele                                           5

    3 - TEVZİ :
        a - Gaz tevzii hatlarının boruları                               2
        b - Gaz saatil, gaz tevzi regülatörleri                          3
        c - Petrol tevzi cihazları, doldurma istasyonları
            tesisleri                                                    3
        d - Küçük hava kompresörü, doldurma istasyonları
            tulumbaları                                                 10
        e - Stok tankları :
            1. Ufki ve üstüvani                                          3
            2. Yeraltı                                                   5

    4 - İSTİHSAL :
        a - Muhafaza boruları (Casing)                                   5
        b - Kuyu ağzı teçhizatı                                          6
        c - Pompaj kuleleri :
            1. Çelik                                                     5
            2. Gazın suyunu giderme tesisatı                             6
            3. Ahşap                                                    10
        d - Muharrik makinalar :
            1. Sahada kullanılan ölçü aletleri, saha gaz
               regülatörleri                                             4
            2. Buharlı, istihsal tulumbası, kuyu pompajı
               için santral, elektrikli pompa ünitesi                    5
            3. Gaz veya benzinli, elektrik motorları,
               toplama boruları                                          6
            4 - İstihsal teçhizatı, kuyu bakım makinası                 10
        e - Pompaj çukurları :
            1. Tanklar, komple işletme tesisleri                         5
            2. Petrol ve gaz separatörleri, elektrik
               transformatör ve nakil hatları, kimyevi
               muamele tesisi, vakum tesisleri, komple                   6
            3. Taşıyıcılar, istihsal borusu ve pakerleri                10
            4. Emiciler                                                 33

                                  III: TABLO
                               Mensucat Sanayii

    1 - YÜNLÜ MENSUCAT :

        a - Yıkama makine ve banyoları ile boya kazanları:
            1. Madenden mamul olanlar                                   10
            2. Ağaçtan mamul olanlar                                    15
        b - Ştraygarn ipliği :
            1. Kurutma, harman ve hallaç açma, eleme, yı-
               kama, tarak, iplik, katlama, bobin, çile ma-
               kine ve tesisleri                                         5
            2. İplik büküm makineleri                                    8
        c - Kamgarn ipliği :
            1. Kurutma, taraklama, tarama, çekme, iplik, ak-
               tarma, katlama, buharlama, çile makine ve te-
               sisleri                                                   5
            2. İplik büküm makineleri                                    8
        d - Yünlü dokuma :
            1. Madenden mamul çözgü, iplik buharlama ve
               hazırlama makine ve tesisleri                             5
            2. Dokuma makine ve tezgahları                               6
            3. Ağaçtan mamul çözgü makineleri ve teferruatı,
               el dokuma tezgahları, haşıl makine ve kazan-
               ları                                                     10
        e - Terbiye :
            1. Madenden mamul kumaş yıkama makineleri                   10
            2. Ağaçtan mamul kumaş yıkama makineleri                    15
            3. Dink, kaynatma, makas, şardon, fularlar,
               dakatir, fırça, ratine, ütü, katlama ve ton
               yapma, santrifüj, süzgeç, kurutma, cımbız,
               kontrol ve ölçme, hidrolik pres ve silindir
               pres makine ve tesislerinden:
        a - Kimyevi tahribata maruz olmayanlar                          10
        b - Kimyevi tahribata maruz olanlar                             20

    2 - PAMUKLU MENSUCAT :

        a - Pamuk hazırlama:
            Çırçır ve pres makine ve tesisleri                           6
        b - Pamuk ipliği:
            Harman ve hallaç, taraklama, tarama, çekme,
            fitiller, iplik, büküm, katlama, bobin, çile,
            pres, paket, villc ve telef açma makine ve
            tesisleri                                                    8
        c - Pamuklu dokuma:
            1. Bobin, çözgü, atkı, aktarma, düğüm, çapra-
               za alma, nemlendirme, tahar ve kontrol ma-
               kine ve tesisleri                                         8
            2. Dokuma ve haşıl makine tezgah ve tesisleri               10
        d - Terbiye:
            1. Metraj, top yapma, sarma, katlama, pres ve
               etiket makineleri                                         5
            2. Basma ve makine tesisleri, dikiş ipliği ma-
               kine ve tesisleri                                         8
            3. Empirme masa ve kalıpları, pentoğraf, fotog-
               ravür ve resim makine ve tesisleri                       10
            4. Kasar ve merserize, boya, yıkama, kaynatma,
               kurutma, apre makine ve tesislerinden:
        a - Kimyevi tahribata maruz olmıyanlar                          10
        b - Kimyevi tahribata maruz olanlar                             20

    3 - TRİKOTAJ SANAYİİ :
        Örgü, koton, dokuma ve konfeksiyon makineleri                    8

    4 - KENDİR, KETEN, JÜT, SIZAL VE BENZERİ NEBATİ
        ELYAF SANAYİİ :
        a - Kendir havuzlama ve soyma makine ve tesisleri               12
        b - Kendir veya jüt ipliği:
            1. Tarak, çekme, iplik ve büküm makineleri                  10
            2. Yumuşatma ve kesme makineleri                            12
        c - Kendir veya jüt sicimi:
            1. Yumak ve çile makineleri                                  6
            2. Katlama ve cila makineleri                                8
        d - Kendir veya jüt dokuma:
            1. Bobin, çözgü, hasıl, makas, nemlendirme,
               kalender, katlama, pres, makien ve tesis-
               leri                                                      6
            2. Dokuma makine ve tezgahları                               8
            3. Atkı makineleri                                          12

    5 - VİSKOS SANAYİİ :
        a - İhzar, üretme, çile, bobin, banyo makine ve
            tesisleri                                                   12
        b - Kimyevi tahribata maruz çabuk bozulabilir
            teneke, kazan, makina                                       20

    6 - İPEK VE FLATÖR SANAYİİ :
        a - Büküm, katlama, çile makineleri, dokuma
            tezgahları, çözgü, masura, gergi ve kurutma
            makineleri                                                   4
        b - Mancnıklar, kozadan ipek çeken tesis ve ma-
            kineler                                                      5
        c - Kimyevi tahribata maruz, çabuk bozulabilen
            tekne, kazan, makine                                        20

    7 - HALI SANAYİİ :
        a - Yıkama makine ve banyoları ile boya kazan-
            ları:
            1. Madenden mamul olanlar                                   10
            2. Ağaçtan mamul olanlar                                    15
        b - Halı ipliği:
            1. Kurutma, harman, hallaç, açma, eleme,
               yıkama, tarak, iplik, bobin, çile,
               çözgü makine ve tesisleri                                 5
            2. İplik bükme makineleri                                    8
        c - Halı dokuma:
            1. Dokuma makine ve tezgahları                               8
            2. El halı dokuma tezgahları                                15

    8 - BALIK AĞI DOKUMA SANAYİİ :
        Balık ağı dokuma tezgahları, bobin makineleri                    8

                                   IV: TABLO
                                Çimento Sanayii

        a - Kurutma dolapları, çuval silkme ve doldurma
            tesisleri, fırınlar, tromelli kurutucu tesisleri             5
        b - Çimento siloları, çamur havuzları, stok holleri              6
        c - Bilyalı değirmenler                                          7
        d - Taşları parçalama, karıştırma ve kırma makinele-
            ri, konkasörler, ızgaralı klinker soğtucular                 8
        e - Valslı değirmenler, ayıklayıcılar, nakil şerit-
            leri, elevatörler, klinkler kırma tesisleri,
            siklonlar, elekler, vindzihterler, filitreler,
            zincirli ve plakalı transportörler, helezonlar,
            dozörler, pnomatik nakil tesisatı, vantilatör-
            ler, çamur ve çimento pompaları, gezer vinç ve
            kompresörler                                                10

                                   V: TABLO
                           Kiremit ve tuğla sanayii

        a - İmalathane binaları                                          6
        b - Makineler                                                    8
        c - Presler, fırınlar, hazırlama, kurutma tesisleri
            kalıplar                                                    12

                                   VI: TABLO
                  Çini, mozayik, porselen ve seramik sanayii

        a - Makineler ve fırınlar                                        8
        b - Presler                                                     12

                                  VII: TABLO
                         Ateşe dayanır malzeme sanayii

        İhzar makineleri, kurutma ve pişirme tesisleri                   8

                                  VIII: TABLO
                              Şişe ve cam sanayii

        a - Makineler, vantilatörler, kompresörler, hava
            tulumbaları                                                 10
        b - Fırınlar, gazojen tesisleri, su tulumbaları
            ve kalıp (Pik demirden mamul komple şişe kalıpları)         18

                                   IX: TABLO
                       Çelik ve demir fabrikalar ve buna
                               müteferri sanayii

        Kok, havagazı, gazofen, sına'i gaz tesisleri ile
        yüksek fırın ve yardımcı tesisleri, çelik fabri-
        kaları, dökme boru fabrikaları, demir ve çelik
        dökümhaneleri, demir ve çelik işleyen tesisler,
        hadde tesisleri:
        a - Kimyevi ve termik tahribata maruz olmayan
            cihaz ve makinalar                                           6
        b - Çelikten veya pik ile çelikten mamul olup
            basınç, kesme, bükme, delme ve benzeri iş-
            leri yapmağa mahsus kalıplar                                16
        c - Kimyevi ve termik tahribata maruz makine
            cihazlar                                                    20

                                   X. TABLO
                      Madenden mamul çivi, tel, halat ve
                                zincir sanayii

        a - Tel çekme, çivi, tel kesme, profil, matkap
            makineleri ile mengeneler                                    8
        b - Tav fırınları, banyo, pota, hadde                           20
 

                                   XI: TABLO
                                 Deri sanayii

        a - Banyolar, kuyular                                            5
        b - Su dışında çalışan makineler                                 6
        c - Dolaplar, su ile çalışan ahşap istihsal
            vasıtaları, su içinde çalışan makineler                     12

                                  XII. TABLO
                                Kundura sanayii

        a - Kundura imaline mahsus makine ve tesisler                    6
        b - Kundura kalıpları                                           10

                                  XIII. TABLO
                             Kimya ve ilaç sanayii

    1 - AZOT SANAYİİ :

        a - Sac siloları                                                 6
        b - Boru köprüleri, garajlar, sıhhi tesisat ve
            demiryolu malzemesi                                          8
        c - Kömür boşaltma, stok etmeye hazırlama, ku-
            rutma tesisleri, kömür gazlaştırmasına mah-
            sus winkler jeneratör tesisatı, gazın kü-
            kürtten temizleme tesisatı, gaz temizleme
            maddesi hazırlama tesisleri, su gazı, kar-
            bondioksit, azot gazı, oksijen ve artık gaz
            gazometreleri, hava ayırma ve gaz nihai te-
            sisatı (Kompresörler, türbin, adsorber, ha-
            raret ve soğukluk mübeddilleri, kondensa-
            törler), karbondioksit giderme tesisi, amon-
            yak imal tesisi (Sentez fırınları), kostik-
            leştirme tesisi, amonyak deposu, amonyak dol-
            durma tesisi, amonyum nitratlı gübre ve mah-
            lül hazırlama tesisi, alçı deposu, amonyum
            sülfat tetisatı, sülfürik asit deposu (Pom-
            palar, enjektör ve atelye içindeki boru te-
            sisatı ve aletler), kesif nitrik asit depo-
            su, demir ve ağaç işleri atelyeleri makine
            ve avadanlığı, geri soğutma tesisleri, ka-
            zan tesisleri, yeraltı boru tesisleri, su
            hazırlama tesisleri, kantarlar, torbalama
            tesisleri, alçıtaşı kırıcı makine ve tesi-
            satı                                                        10
        d - Karbon monoksit giderme tesisi, asit nitrik
            tesisleri (Hava üfleçleri, gaz filitreleri,
            pompalar, soğutucular, depolar ve atelye
            içindeki boru tesisatı)                                     12
        e - Nitrik asit oksidasyon ve absorbsiyon tesis-
            leri (Kuleler, valflar, pompalar, soğutucu-
            lar, ölçü aletleri ve atelye içindeki tesis
            malzemesi) sulu nitrik asit deposu, su yu-
            muşatma, asit aşılama tesisi                                15

    2 - SUN'İ GÜBRE SANAYİİ :
        a - Yüksek ve alçak tazyik makine ve teçhizatı,
            taşıma bandları, elevatörler, taşıyıcı boru-
            lar ile bunlar dışında kalan ve genel tablo-
            ya da dahil bulunmayan makine, teçhizat ve
            tesisat                                                      8
        b - Alkali ve asit vasatla çalışan makine ve
            teçhizatı                                                   12
        c - Reaksiyon, kazan, kule, oda v.s. vasat
            teçhizatı                                                   15

    3 - ECZA MADDELERİ SANAYİİ :
        a - Yüksek ve alçak tazyik makine ve teçhizatı,
            taşıma bandları, elevatörler, taşıyıcı boru-
            lar ile bunlar dışında kalan ve genel tobloya
            da dahil bulunmayan makine, teçhizat ve tesi-
            satı                                                         8
        b - Alkali ve asit vasatla çalışan makine ve teçhizatı          12
        c - Reaksiyon, kazan, kule, oda v.s. vasat teçhizatı            15

    4 - TIBBİ MÜSTAHZARAT SANAYİİ :
        a - Muhtelif dereceli alkol kabları, drogun alkolle
            birinci muamele ve dinlendirme tekneleri                    10
        b - Eritme ve dinlendirme kapları, maserasyon kap-
            ları çift cidarlı kaplar, çift cidarlı sıvağ
            hazırlama kapları                                           15
        c - Fabrika ve imalathane bina ve bil–mum dahili
            sabit tesisleri, öğütleme, ezme ve eleme maki-
            ne ve vasıtaları, karıştırma makineleri ve ter-
            tibatı, yoğurma makinaları, granülasyon cihazı
            (Elektrik, havagazı ve buharla), açıkta kurutma
            tesisatı, yassılaştırma cihazı, draje kazanları,
            muhafaza kabları (İkinci dinlendirme), emil-siyon
            cihazları, süpezituar kabları, ovül kabları, so-
            lüsyon hazırlama tertibatı, ampul yıkama ve ku-
            rutma yeri, ampul doldurma ve kapatma odası, ma-
            kine, tesisat, tertibat ve vastalar ve cihazlar             20
        d - Drog kurutma, parçalama, öğütme ve eleme cihaz
            ve tertibatı                                                25
        e - Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makinala-
            rı, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları,
            merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karış-
            tırma cihazı (Melanzör), merhem ezme makinası
            (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları
            starilizasyon tertibatı (Otoklav ve kod kazanı),
            biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlar-
            da kullanılan cihaz makina, tesisat, tertibat,
            ve vasıtalar                                                30
        f - Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya
            kavanozlara merhem doldurma ve kapama makinaları,
            ajitatörlü ve tertostatlı suppozituar makinası,
            harici tesisattan muhafaza için hususi emperme-
            ablize ambalaj makinası, ampul kapatma doldurma
            makinaları                                                  40
        g - Kurutma etüvü (Elektrik, havagazı ve buharlı),
            süzme tertibatı (Muhtelif cins filitre cihazları)
            alkol distalasyon inbikleri, filitrasyon tertiba-
            tı, muhtelif filitre cihazları, bakteriyolojik
            ve imminolojik-serolojik müstahzar yapan labora-
            tuvarlarda kullanılan cihaz, makina, tesisat ve
            vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer
            müstahzarlar için hususi surette hazırlatılmış
            bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait am-
            balaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe,
            kalıp ve hususi bıçaklar                                    50

    5 - KÖMÜR VE PETROL MÜŞTAKLARINDAN ELDE EDİLEN
        MADDELER SANAYİİ :
        a - Yüksek ve alçak tazyik makine ve teçhizatı, ta-
            şıma bandları, elevatörler, taşıyıcı borular ile
            bunlar dışında kalan ve genel tabloya da dahil
            bulunmayan makine, teçhizat ve tesisat                      8
        b - Alkali ve asit vasatla çalışan makine ve teçhizatı          12
        c - Reaksiyon, kazan, kule, oda v.s. vasat teçhizatı            15

    6 - SABUN VE TEMİZLEYİCİ MADDELER SANAYİİ :
        a - Yüksek ve alçak tazyik makine ve teçhizatı, taşı-
            ma bandları, elevatörler, taşıyıcı borular ile
            bunlar dışında kalan ve genel tabloya da dahil
            bulunmayan makine, teçhizat ve tesisat                       6
        b - Alkali ve asit vasatla çalışan makine ve teçhizatı          17
        c - Reaksiyon, kazan, kule, oda, v.s. vasat teçhizatı           15

    7 - BARUT VE PATLAYICI MADDELER SANAYİİ :
            1.: Fabrika ve atelye binaları :
                İçinde anorganik asitler istihsal edilen veya
                çalışılan, anorganik asit patlayıcı madde ile
                çalışılan asitli olmıyan patlayıcı madde ile
                çalışan binalar:
        a - Beton, kargir, demir, ahşap, yarı kargir                    10
        b - Sac, çinko                                                  20
            2. Ambar ve depo binaları:
        a - Kimyevi madde muhafaza edilen binalar:
            1. Beton, kargir, demir ve çelik                             4
            2. Yarı kargir                                               5
            3. Ahşap veya kerpiç veya sac, çinko                        10
        b - Patlayıcı madde olan ambarlar:
            1. Beton, kargir, demir ve çelik                             4
            2. Yarı kargir, ahşap veya kerpiç                            5
            3. Sac, çinko                                               10
        c - Kimyevi ve termik tahribata maruz olan tesisler:
            1. Asitli olmayan patlayıcı madde tesisleri                 20
            2. Anorganik asitle çalışan tesisler, anorganik
               asitli patlayıcı madde tesisleri                         25

                                  XIV: TABLO
                                 Tahta sanayii

    1 - KERESTE FABRİKALARI VE HIZARLARI :
        a - Lokomobil                                                    4
        b - Jeneratör, katrak, yan alma, baş kesme makine-
            ler ve tesisleri                                             6
        c - Şerit, otomatik baş kesme makineler ve tesisleri             8
        d - Parke makinesi, bağdadı çıta makinesi                       10

    2 - KONTROPLAK FABRİKALARI :
            Genel tabloya dahil bulunmayan makine, teçhizat
            ve tesisat                                                  10

    3 - DURALİT VE EMSALİ SENTETİK TAHTA SANAYİİ :
            Genel tabloya dahil bulunmayan makine, teçhizat
            ve tesisat                                                  10

    4 - MOBİLYA VE DOĞRAMA SANAYİİ :
            Genel tabloya dahil bulunmayan makine ve teçhizat
            ve tesisat                                                   6

                                   XV. TABLO
                                Selüloz sanayii

        a - Aşağıdakiler dışında kalan ve genel tabloya da
            dahil bulunmayan makine, teçhizat ve tesisat                 6
        b - Kimyevi tahribata maruz bulunan tesis ve maki-
            neler                                                       20

                                  XVI. TABLO

    1 - Kağıt torba ve karbon kağıdı sanayii :
            Genel tablo dışındaki makine, teçhizat ve tesisler           8

    2 - Kağıt ambalaj sanayii :
        a - Zamklama makineleri                                          4
        b - Karıştırma, kesme ve parçalama, tabı makineleri              5
        c - Zımba makineleri                                             6

                                  XVII. TABLO
                                Kauçuk sanayii

        a - Karıştırıcılar, kesici makineleri, presler (Hid-
            rolik), tanklar (Çimento), de vulkanizatörler,
            dikiş makineleri, fırınlar, ocaklar, kurutucular,
            muayene makineleri, nakil şeritleri, presler
            (Soğuk), temizleme makineleri                                6
        b - Pulvaritörler                                                8

                                 XVIII. TABLO
                                 Gıda sanayii

    1 - ŞEKER SANAYİİ :
        a - Pancar dairesi, şerbet istihsal dairesi, tephir
            dairesi, kristal şeker dairesi, kalker dairesi,
            buz dairesi                                                  3
        b - Kireç ocağı dairesi, şerbet tasfiye dairesi, şe-
            ker dairesi, küp şeker dairesi, kalkzaharat,
            küsbe kurutma dairesi, şerbet, şurup ve melas
            boruları, pancar siloları                                    4
        c - Kristal ambalaj dairesi, küp ambalaj dairesi,
            çuval, sandık makineleri, sabit transportlar,
            elfalar, su temini makineleri                                5
        d - Tiransmisyonlar                                              6
        e - Elevatör, taşıyıcı bantlar                                   8
        f - Tohum temizleme makineleri                                  10

    2 - BİSKÜVİ, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME FABRİKALARI :
        a - Çikolata makineleri                                          6
        b - Ambalaj makineleri, tulumbalar, etüvler, bisküvi
            ve şekerleme imalinde kullanılan makineler                  10
        c - Kalıplar                                                    20

    3 - UN FABRİKALARI VE DEĞİRMENLER :
        a - Temizleme cihazları, elevatörler, valslar ile aşa-
            ğıdakiler dışında kalan ve genel tabloya da dahil
            bulunmayan makine, teçhizat ve tesisler                      6
        b - Nakil şeritleri, dayanıksız cihazlar, vakum cihazı,
            değirmen taşı                                               13

    4 - MAKARNA, GLİKOZ, KONSERVE VE TAHİN HELVASI İMALATI :
            Makarna, glikoz, konserve, tahin helvası imala-
            tında kullanılan ve genel tabloda da yazılı bu-
            lunmayan makineler ve tesisler                               8

    5 - BALIKYAĞI, BALIK UNU İMALATI :
            Balıkyağı ve balık unu imalatında kullanılan ve
            genel tabloda da yazılı bulunmıyan makineler ve
            tesisler                                                     8

    6 - NİŞASTA İMALATI :
            Nişasta imalinde kullanılan ve genel tabloda da
            yazılı bulunmıyan makineler ve tesisler                      8

    7 - YAŞ MEYVE İMALATI :
            Üzüm, incir gibi yaş meyveleri kurutma ve işle-
            mede kullanılan ve genel tabloda da yazılı bu-
            lunmıyan makineler ve tesisler                               8

    8 - SUCUK, PASTIRMA İMALATI :
            Sucuk, pastırma imalinde kullanılan ve genel
            tabloda da yazılı bulunmıyan makineler ve te-
            sisler                                                       8

    9 - SÜT VE MAMULLERİ İMALATI :
            Dondurma fıçıları, peynir ve krema imalinde
            kullanılan makine, kazan, pastöritasyon ve şi-
            şe doldurma makineleri, pastörize süt ve tere-
            yağı, süt teksif ve süt tozu makineleri                     12

    10 - NEBATİ YAĞ İMALATI :
        a - Çırçırlama, ezme tesisatı, presler                           5
        b - (a ve c) paragrafları dışında kalan ve genel
            tabloda da yazılı bulunmıyan teçhizat ve te-
            sislerle makineler                                           8
        c - Mayi halindeki yağları hidrojen ve sair suret-
            lerle sulp hale getiren tesis ve makineler                  12

    11 - TAVUK KESİMHANESİ TESİSLERİ :
            Kursak temizleme masası, tavuk içi yıkama tez-
            gahı, tavuk ambalajlama tezgahı, iç organ top-
            lama ve muayene masaları, konveyyör tesisatı
            ve kesimhane ile ilgili bilcümle alet ve edevat              6

                                  XIX. TABLO
                              Müteferrik sanayii

    1 - BUZ İMALİ VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ :
        a - Kondansatörler                                               4
        b - Amonyak toplayıcıları, borular (Amonyak veya
            diğer soğutucular, su hava), filitreler (Su),
            hava kompresörleri, pompa ve tulumbalar, ru-
            tubet alıcıları, soğuk hava deposu spiral bo-
            ruları, soğutucu kompresörler, buz nakil ız-
            garaları                                                     6
        c - Dondurucu ve soğutma tankları spiral boruları                3
        d - Buz kalıpları                                               10
        e - Emme cihazları                                              20

    2 - KİBRİT VE YANICI MADDELER SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                   10

    3 - MÜSKİRAT SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    4 - TÜTÜN VE SİGARA SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    7

    5 - PLASTİK, BAKALİT VE EMSALİ EŞYA SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    7

    6 - ELEKTRİK AMPULU SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    7 - PİL VE BATARYA (AKÜ) SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    8

    8 - İSPİRTO SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    9 - FERMUAR SANAYİİ :
        a - Fermuar zinciri imal eden diş, ayıran, bileme,
            çekme makineleri (Elektrik motörleriyle birlik-
            te) ve komple nikelaj tesisatı                               8
        b - Diş kesme makinesi (Pres), komple kalıp ve
            elektrik motörleri                                          12
        c - Hadde makinesi elektrik motörleriyle birlikte               20

    10- ÇAY SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    11- MUŞAMBA SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    12- AMYANT-ÇİMENTO, OLUKLU VE DÜZ "ATERMİT" LEVHA
        SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    7

    13- OKSİJEN FABRİKASI :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    14- OPTİK ALETLER SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    15- BOYA VE VERNİK SANAYİİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    16- BALIK AVLAMA SANAYİİ :
        a - Balıkçı gemileri                                            10
        b - Genel tabloda yazılı olanlar dışında kalan
            diğer teçhizat, tesisat ve makinalar                        15
        c - Balık ağları                                                25
        d - Salma ağları                                                33

    17- SÜNGERCİLİK :
        a - Hava makinesi                                                6
        b - Dalgıç başlığı ve göğüslüğü                                 20
        c - Dalgıç hortumu                                              33
        d - Sürütme aleti komple                                        50

    18- MADENİ EŞYA, MAKİNE SANAYİİ :
        a - Demiryolları malzemesi imal eden tesisler,
            eğme makineleri (Metal varak)                                4
        b - Aletler (Anahtar, lokma, gönye v.s.), alümin-
            yum eşya imal eden makineler, ateşli silahlar
            imal eden makineler, boru imal eden makineler,
            buz ve soğutma cihazları imal makineleri, de-
            mir ve çelik aletleri imal eden makineler,
            elektrik ekipman ve malzemesi imal eden maki-
            neler, gemi inşa makineleri, ısıtma, (Gaz,
            elektrik sobaları, radyatörler v.s.) cihazları
            imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan
            makine ve aletler, konserve kutuları imal ma-
            kineleri, motör, makine ve türbinler imal ma-
            kineleri, tarım makine ve aletleri imal maki-
            neleri, buldozer imal ve inşa eden makineler,
            cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal
            makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire ve-
            ya helezon), galvanizleme makineleri                         5
        c - Traktör imal edici makineler, büro makineleri
            (Daktilo, hesap v.s.) imal eden makine ve te-
            sisler, bobin sarma makineleri, hakketme maki-
            neleri, dikiş makineleri imal eden makineler                 6
        d - Yataklar (Motör, makine v.s.) imal makineleri                7

    19- MUKAVVA KUTU İMALATI :
           Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
           makine, teçhizat, tesisat                                     6

    20- FIRÇA İMALATI :
           Birleştirme ve karıştırma makinesi, buhar tez-
           gah ve kapakları, vülkanizasyon çivileme maki-
           nesi                                                          6

    21- BAKIR SANAYİİ :
           Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan,
           teçhizat, tesisat ve makinelerden:
        a - Kimyevi ve termik tahribata maruz olmayanlar                 6
        b - Kimyevi ve termik tahribata maruz olanlar                   20

    22- FINDIK FABRİKASI :
        a - Fındık kırma taşı, elevatör, fındık kırma ma-
            kinesi                                                       5
        b - Elek, tezgah                                                 6
        c - Vantilatör                                                  12

    23- GAZOZ İMALATI :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    8

    24- ŞARAP VE SİRKE İMALATI :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    6

    25- GEMİ İNŞASI VE TAMİRİ İŞLERİ SANAYİİ :
        a - Kızaklar, çekek yerleri                                      4
        b - İmal ve istihsal makineleri, atelye makine ve
            tezgahlar                                                    6
        c - Atelye ve fabrika aletleri                                  10
        d - Modeller, kalıplar                                          20

    26- TENEKE FABRİKASI TESİSLERİ :
            Genel tabloda yazılı bulununlar dışında kalan
            makine, teçhizat, tesisat                                    7

                                   XX. TABLO
                                  Matbaacılık

        a - Düz baskı, rotasyon, monatip, linotip makine-
            leri, cilt makineleri, portatif baskı makine-
            leri ile entertip dizgi makinesi                             6
        b - Hurufat ve tertip makineleri                                20

                                  XXI. TABLO
                               Stüdyo makineleri
                          (Fotoğraf ve film sanayii)

        a - Fotoğraf ve ses çeken, kopya basan makineler                10
        b - Banyo yapan veyahut kimyevi tahribata maruz
            bulunan makineler, cihazlar                                 12

                                  XXII. TABLO
                              Film amortismanları

        a - Maktu bir bedel mu-      Üç senelik   Dört senelik   Beş senelik
            kabilinde satın alınan   filmlerde    filmlerde      filmlerde
            ----------------------   ----------   ------------   ------------
            Birinci sene    (%)         --            60             60
            İkinci sene     (%)         25            20             20
            Üçüncü sene     (%)         15            10             10
            Dördüncü sene   (%)         --            10              5
            Beşinci sene    (%)         --            --              5

       b - Mubayaa bedeli önceden kestirilmeksizin bayie
           hasılattan muayyen bir hisse verilmek suretiyle
           satın alınan filmlerde amortisman yerine yıllık
           hasılattan bayie terkedilmesi kararlaştırılmış
           olan yüzde, gider kaydedilir.
       c - Memzuç mukavelenamelerde, yani önceden kesti-
           tirilmiş asgari bir mubayaa bedeliyle bayiin,
           hasılatın belirli bir kısmından fazlasına iş-
           tirak ettirilmesi suretiyle satın alınmış olan
           filmlerde:
    1 - Maktu mubayaa bedeli a fıkrasına göre amorti edilir.
    2 - Hasılat hisseleri, hasılatın mukavelename ile tayin
        edilmiş olan haddi tecavüz etmeğe başladığı yıldan
        itibaren ve iştirake konu teşkil edecek kısımlar
        üzerinden ayrılması suretiyle tesbit edilir ve
        toplamı gider yazılır.
        d - Türkiye'de imal edilmiş olan filmler, (a) fık-
            rasında yazılı nispetlere göre ve "Beş sene"
            içinde amorti edilirler.

                                 XXIII. TABLO
                                Muhtelif işler

    1 - SİNEMA VE TİYATROLAR :
        a - Sinema makineleri                                            2
        b - Koltuk, kanape, sıra, iskemle ile ışık ve ses
            cihaz, makine, ve tesisleri                                 10
        c - Dekorlar, perdeler                                          20

    2 - SİRK :
        Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
        makine, teçhizat, tesisat ile hayvanlar                          8

    3 - LUNAPARK :
        Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
        makine, teçhizat ve tesisat                                      8

    4 - ÖZEL OKUL VE HASTANELER :
        a - Halı, kilim, yer muşambası, mobilya, alet, vasıta
            ve cihazlar (Karyola, masa, sıra iskemle, dişçi
            iskemlesi, ameliyat ve muayene masaları, ecza
            ve eşya dolapları elektrikli tesisler, rontgen,
            masa ve makineleri, mikroskop)                              10
        b - Yemek, yatak takımları, yüz havluları, peçete,
            peştemal, bornoz vesair temizlik eşyası, ders
            malzemesi, cerrahi aletler ve dayanıksız cihazlar           20

    5 - OTELLER VE PANSİYONLAR :
        1. Turistik belgeli oteller:
        a - Komodin, orta ve bavul masaları, tuvalet ve şifo-
            niyerleri, masa, duvar ve elektrik lambaları, kar-
            yola, gümüş, madeni ve kristal mutbak, lokanta ve
            pastane eşya ve aletleri                                    10
        b - Kanepe, sandalye, yatak olarak kullanılabilen
            koltuklar, paravanlar, komple vantilatör ve tu-
            lumbalar                                                    12
        c - Çamaşır makineleri                                          15
        d - Otel giriş merkezi, kafe buluvar şemsiyeleri,
            zemin ve koridor halıları, yatak ve yastıklar               16
        e - Tül ve kumaş perdeler, banyo ve duş perdeleri,
            elektrik süpürgesi, cila makinesi                           20
        f - Tahta servis tepsileri, masa örtüleri, banyo
            havlular                                                    33
        g - El ve yüz havluları, yatak çarşafları ve yastık
            kılıfları, plato ve her nevi peçete                         50

    6 - PANSİYONLAR VE TURİSTİK BELGELİ OLMIYAN OTELLER :
        a - Karyola                                                      8
        b - Battaniye, halı, mobilya                                    10
        c - Yatak ve yastık                                             12
        d - Yatak ve yastık kılıfları, yatak, yastık ve
            yorgan çarşafları ve yorganlar                              20
        e - Havlu                                                       50

    7 - LOKANTA, GAZİNO, KAHVEHANE, KIRAATHANE, PAVYON,
        KIR BAHÇELERİ, PLAJ, PASTAHANE, BAR VE EMSALİ
        UMUMİ İSTİRAHAT, EĞLENCE VE TOPLANTI YERLERİ :
        a - Madeni, cam, porselen, kristal sofra takımları,
            madeni, cam porselen mutbak, çay ve içki takım-
            ları                                                         8
        b - Masa, iskemle                                               20
        c - Sofra ve masa örtüleri                                      25

    8 - BANYO, HAMAM :
            Bornoz, havlu, peştemal, mayo                               25

    9 - BERBERLER VE GÜZELLİK SALONLARI :
        a - Aynalar                                                      5
        b - Berber koltukları                                            8
        c - Manikür masaları                                            10
        d - Permenat ve ondüle ve saç kurutma makineleri                20
        e - Masaj ve saç kesme makineleri                               25

    10- EKMEK VE PASTA FIRINLARI :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, teçhizat ve tesisat                                  8

    11- TEMİZLEYİCİ, BOYACI, KOLACI :
        a - Çalışma, kuru temizleme, ütü makineleri                      6
        b - Kolalama makineleri                                          7
        c - Yukarıdakilerle genel tabloda yazılı bulunanlar
            dışında kalan makine, techizat ve tesisat                    8
        d - El ütüleri                                                  16

    12- İNŞAAT İŞLERİ :
        a - Sondaj makineleri, ditçer (Kanal pulluğu), land-
            lo ver (tesviye küreği), derin kuyu tulumbaları,
            trayler                                                     10
        b - Oto vinç, asansör, taşıyıcı bandlar                         15
        c - Greyderler, kompresörler ve eklentileri, eskava-
            tör ve benzeri krenyler ve eklentileri, skreper-
            ler, loderler, silindirler, betoniyerler, eleva-
            törler                                                      20
        d - Dozerler, buldozerler, konkasörler                          25

    13- ELEKTRİK İŞLETMELERİ :
        a - Baraj, su alma, kuvvet tüneli ve cebri borular               2
        b - Trafo istasyonu ve tesisleri                                 4
        c - Kömür ve kül nakil tesisleri (Bant veya hava
            hattı olarak), kömür değirmenleri, kazanlar,
            buhar ve su türbinleri, generatörler, kondanse
            tesisleri, elektrik kumanda ve tevzi tesisatı                5
        d - Buhar tesisleri, su tasfiye tesisleri, soğutma
            suyu tesisleri, muzayyak hava kompresörleri ve
            tesisatı, müteferrik sanatlar makine ve cihaz-
            ları                                                         6
        e - Dizel alternatörler (Her türlü tesisleri dahil)
            takati 150 kw'dan büyük olanlar                              7
        f - Dizel alternatörler (Her türlü tesisleri dahil)
            takati 50 - 150 kw'a kadar olanlar                           8
        g - Kül veya başka cins çamur atma tesisleri                    10

    14- PTT İŞLETMESİ :
            Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            makine, techizat ve tesisat                                  6

    15- DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ :
        a - Alt yapı
            1 - Yolun gövdesi (Esas toprak işleri, diğer
                tesisler)                                                4
            2 - Balast                                                  10
        b - Yolun korunmasına ait tesisler:
            Tahkimat, dranaj tesisleri, (Galeriler) duvar-
            lar ve çitler, diğer korunma tesisleri                       6
        c - Tüneller ve yeraltı trenleri tesisleri:
            Tek ve çift hatlı tüneller, yeraltı trenleri
            tesisleri                                                    1
        ç - Menfezler:
            Boru menfezleri, diğer tip menfezler, karayolu
            menfezleri                                                   4
        d - Alt ve üst geçitleri:
            1 - Karayolu alt ve üst geçitleri, peron alt ve
                üst geçitleri                                            4
            2 - Hemzemin geçitleri (El ile idareli ve oto-
                matik baryerler ve tesisleri), otomatik
                hemzemin geçit işaretleri                                8
        e - Markizler, peronlar, tahmil ve tahliye tesisleri
            1 - Peron ve yükleme yerlerindeki markizler,
                diğer konstrüksiyonlar (Galeriler dahil)                 4
            2 - Peronlar                                                 5
            3 - Rampalar                                                10
        f - Muharrik ve müteharrik edevat bakım ve servise
            hazırlama tesisleri:
            1 - Kömür verme tesisleri, bakım, muayene ve
                temizleme tesisleri                                      5
            2 - Curuf temizleme tesisleri                               20
        g - Triaj tesisleri:
            Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri kirişli
            frenler                                                      4
        h - Sinyal telefon ve telgraf tesisleri:
            Mekanik sinyal tesisleri:
            1 - Sinyaller, transmisyon tertibatı                         6
            2 - Kumanda aletleri, blok tesisleri                         8
            Elektrikli sinyal tesisleri:
            3 - İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri,
                otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları             8
        ı - CTC (Seyriseferin merkezi idaresi):
            1 - Otomatik tren tevkif tertibatı                           6
            2 - Kumanda makineleri ve techizatı, röleler,
                makas tahrik cihazları                                  10
            3 - Heyelan, taş döşeme ve feyazan ihbar tesis-
                leri                                                    20
        i - Telekominikasyon tesisleri:
            1 - Telefon santral ve tesisleri (Otomatik ve
                manivelalı), telefonlar ve mahalli şebeke-
                ler, kranportör tesisatı, dispeçing tesis-
                leri, telgraf tesisleri, telemprümör tesis-
                leri, hoparlör ve radyo, televizyon, saat
                tesisleri, ihbar tesisleri, yazı gönderme
                tesisleri                                                6
            2 - Telekominikasyon kuvvet tesisleri                       10
        j - Elektrik tesisleri:
            1 - Uzak mesafe nakil hatları, mukavele merkez-
                leri, tali istasyonlar, tevzi merkezleri,
                kuvvet makineleri, seyirhatları (Kataner-
                ler), tağdiye hatları, muharrik kuvvet ve
                aydınlatma, yüksek ve orta gerimli, sakin
                elektrik makineleri tesisleri                            3
            2 - Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner
                elektrik makineleri                                      5
        k - Makineli tesisler, tezgah ve makineleri:
            1 - Yardımcı istihsal tesisleri, sofaj santra-
                lı, tazyikli hava istihsal tesisi, oksijen,
                asatilen jeneratörü, su tesisleri ve diğer
                tesisleri, tulumbalar                                    5
            2 - Yıkama ve temizleme, ölçü kontrol ve tartı
                tesisleri diğer makineler                                6
            3 - Döner, yürür köprüler (Transpartör) vagon-
                ları çevirerek boşaltan tesisler                        10
        l - Tezgahlar, yol makineleri:
            1 - Tezgahlar                                                5
            2 - Dozerler, buldozerler, krayderler kompresör-
                ler ve eklentileri, eskavatör ve benzeri
                kreynler ve eklentileri, skreyperler, luter-
                ler, konkrasörler, silindirler, betoniyerler,
                elevatörler, traktörler                                 20
        m - Muharrik ve müteherrik edevat:
            1 - Buharlı lokomotifler, elektrikli lokomotifler            3
            2 - Dizel lokomotifler                                       5
        n - Motörlü trenler:
            1 - Motörlü tren vagonları aksamı                            4
            2 - Motörlü tren muharrik aksamı                            10
        o - Motörlü vagonlar ve romorklar, motorlü drezin:
            1 - Motörlü vagonların vagon kısmı                           6
            2 - Motörlü vagonların muharrik aksamı                      12
        ö - Elektrikli trenler:
            1 - Elektrikli trenlerin vagonları                           3
            2 - Elektrikli trenlerin muharrik aksamı                     5
        p - Otodrezinler:
            1 - Otodrezinlerin vagon aksamı                              6
            2 - Otodrezinlerin muharrik aksamı                          12
        r - Yolcu ve vagon ve furgonları:
            Yolcu vagonları, yolcu furgonları, salon servis
            ve personel hizmet vagonları                                 2
        s - Yük vagon ve furgonları:
            Yük vagonları, yük furgonları, iş hizmet vagon-
            ları                                                         2
        ş - Muharrik ve müteharrik edevat:
            1 - Elektrikli vinç
            2 - Potral vinç (Elektrikli, buharlı), konvayyör
                tesisatı                                                 5
            3 - Lastik tekerlekli motörlü vinç                          10

    16- AKARYAKIT DEPOLAMA VE TEVZİİ TESİSLERİ :
        a - Akaryakıt tankları
            1 - Yer üstü                                                 6
            2 - Yer altı                                                16
        b - Boru tesisatı:
            1 - Yer üstü                                                 6
            2 - Yer altı                                                10
        c - Dolum tesisatı:
            1 - Vana dairesi tesisatı, vagonlara, tankerlere,
                varile, teneke ve sarnıçlar v.s. ye dolum te-
                sisleri                                                 10
            2 - Santrfüj, motopomp,
                Akaryakıt pompları ve kompresörler yıkama ve
                yağlama cihazları                                       15

    17- TAMİR ATELYELERİ :
        a - Madeni olmıyan maddeleri işleyen ve genel tablo-
            da yazılı olmayan makine, techizat ve tesisat                6
        b - Madeni maddeleri işleyen ve genel tabloda yazılı
            olmıyan makine, techizat ve tesisat                          8
        c - Genel tabloda yazılı bulunanlar dışında kalan
            alet, edevat vesair avadanlık                               20

                                  XXIV. TABLO
                               Tarım işletmeleri
        a - Arazi:
            Arazi islahatı (Tarla kurutma ve sulama kanal-
            ları gibi)                                                   5
        b - Tesisat ve tertibat:
            Su yolları ve arklar                                         5
        c - Alet ve makineler:
            1 - Mibzerler, bil–mum ziraat makine ve aletle-
                ri, yem hazırlama aletleri                              10
            2 - Traktör, biçer döğerler, trıyörler                      20
            3 - Bil–mum el aletleri, boş kaplar, kamyon                 25
        ç - Tesisler:
            1 - Zeytinlikler                                           1,5
            2 - Dutluklar                                                2
            3 - Fındıklıklar                                             4
            4 - Süs ağaçları, parklar ,güllükler, incir bah-
                çeleri                                                   5
            5 - Meyveli ağaçlar, bağlar                                 10
            6 - Suni çayırlar, yoncalıklar                              20
            7 - Enginar, çilek ve emsali tesisler                       25
        d - Demirbaşlar:
            1 - Laboratuvar, eczahane, revir aletleri, rasat-
                hane ölçme aletleri, bil–mum fenni aletler ve
                teferruatı, çadırlar                                    10
            2 - Arabalar                                                20
        e - Canlı demirbaşlar:
            1 - Sığırlar ve mandalar, inekler, boğalar, düğe-
                ler, tosunlar, danalar                                   5
            2 - Sütçülük ve evcil hayvanlar, koçlar, tekeler,
                toklular, şişekler, çepiçler, koyunlar, keçi-
                ler                                                     10
            3 - Bil–mum damızlıklar, bil–mum kümes hayvanları,
                iş hayvanları                                           20
         f - Arılar                                                     20
         g - Kümes hayvanları üretme tesisleri:
             1 - Pedigruli aile kümesleri, damızlık kümesleri,
                 piliç ve yumurta tavuğu kümesleri, elektrik
                 motörleri, jeneratörler, su ve elektrik te-
                 sisleri                                                 6
             2 - Kuluçka makineleri, seyyar civciv kümesleri,
                 otomatik yemlikler, yem karıştırma makinele-
                 ri, yem kırma makineleri, yumurta ve ana tas-
                 nif makineleri, tüy süzme tavuk toplama kap-
                 ları ve folluklar.                                     10