vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.09.1964  Sayı: 11818 (Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:71


 
 


            ORTALAMA KAR HADLERİ VE GİDER ESASLARININ UYGULANMASINDA MÜKELLEFLERDEN İSTENİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİN YAZILARIN MEMUR ELİYLE TEBLİĞ EDİLMESİ HAKKINDA:

            Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanunla değişik ortalama kar hadleri hakkındaki 111 inci maddesi gereğince, gayrisafi kazançlarındaki düşüklüğün ve değişik 113 üncü maddesi gereğince de giderlerindeki fazlalığın açıklanması amacıyla mükelleflerden istenilecek bilgilere ilişkin yazıların, bu işlerin ivediliğinden ötürü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107 inci maddesi uyarınca memur eliyle tebliğ edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

            Gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.
 

       BEHÇET MERZİ                                    Maliye Bakanı Y.
   Gelirler Başmüşaviri                                  HAKKI ÖZKAZANÇ
                                                                        Müsteşar Yardımcısı