vergi mevzuatı  
Tarih: 19.04.1966
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:86


             Temyiz ve itiraz komisyonlarının kesin kararları üzerine veri dairelerince süzenlenen dava dilekçelerinde, dava konusu olan vergi, resim, harç, para cezası, gecikme zamlarının miktarlarının belirtilmemekte olmasından ötürü Danıştay’ca, yeniden dava açmakta muhtar bulunmak üzere, davanın reddine karar verilmekte olduğu anlaşılmıştır.

             521 sayılı Danıştay Kanununun 63 üncü maddesine göre idari dava dilekçelerinde:

             a) Tarafların ve varsa vekillerin ad ve soyadları veya ünvanlarıyla adresilerinin,

             b) Dava konusu ve sebepleriyle dayandığı delillerin, 

             c) Davaya konu olan idari işlemin veya temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihinin,

             d) Vergi, resim, harç, para cezası, gecikme zammı miktarının, gösterilmesi ve varsa yazılı bildirimin veya kararın ve müsbit evrakın asılları veya tasdikli örneklerinin dilekçeye eklenmesi ve dilekçelerle eklerinin karşı taraf sayısınca düzenlenip verilmesi gereklidir.

             Kanunun bu hükmü uyarınca işlem yapılmasının sağlanmasını tamimen rica ederim.