vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.08.1968  Sayı: 18602 (Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:98


 
 


            İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk konusu olan özel ve müstacel hallere ilişkin tarhiyatlara ait tebliğlerin ve posta ile yapılan tebliğde, muhatabın adresini değiştirmemesine veya geçici olarak başka bir yere gitmemesine rağmen tebliğin yapılmaması gibi özel hallerde ikinci tebliğin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107 nci maddesi uyarınca, memur vasıtasiyle yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

            Gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

          BEHÇET MERZİ                               Maliye Bakanı Y.
     Gelirler Genel Müdürü Y.                          RİFAT ÖZENÇ
                                                                    Müsteşar Yardımcısı