Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998  Sayı: 23540 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:15
  
            A) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN, 1/1/1999 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ TARİFELERDE BELİRTİLEN VERGİ MİKTARLARINA GÖRE TAHSİL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
            Bilindiği üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1, 3946 sayılı Kanunun2 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde, 

            "... 
            Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...) 

            Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10,000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1,000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir. 

            1998 yılı için yeniden değerleme oranı %77,8 olarak tespit edilmiş ve 267 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir. 

            Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artmaktadır. 

            Bu nedenle, 1/1/1999 tarihinden itibaren; 

            a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

                  (I) SAYILI TARİFE 
              Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 
                                                   16 ve daha 
    Taşıtların               1 - 6 yaş    7 - 15 yaş   yukarı yaş 
    Net ağırlığı             TL.          TL.          TL. 
    -----------------------  -----------  -----------  ---------- 
    950 kg. ve daha aşağı     24,020,000   11,980,000   2,590,000 
    951-1200 kg.'a kadar      36,550,000   18,200,000   4,120,000 
    1201-1600 kg.'a kadar     60,770,000   30,330,000   7,340,000 
    1601-1800 kg.'a kadar    122,040,000   60,770,000  15,090,000 
    1801 kg. ve daha yukarı  244,490,000  122,040,000  30,330,000 

            Bu hadler, I nci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır. 

            Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde4 belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

            b) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

                  (II) SAYILI TARİFE 
                  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 
                                                        16 ve daha 
    Taşıtların cinsleri ve        1 - 6 yaş    7 - 15 yaş   yukarı yaş 
    İstiap hadleri                TL.          TL.          TL. 
    ----------------------------  -----------  -----------  ---------- 
    A) Minibüs                     27,250,000   20,190,000   8,900,000 

    B) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri): 
    1. 25 kişiye kadar             68,590,000   40,890,000  18,200,000 
    2. 26-35 kişiye kadar          82,230,000   68,590,000  27,250,000 
    3. 36-45 kişiye kadar          91,600,000   82,230,000  36,550,000 
    4. 46 kişi ve daha yukarı     110,000,000   91,600,000  54,900,000 

    C) Kamyonet, kamyon, çekici ve 
    Benzerleri (İstiap haddi): 
    1.  1.500 kg.'a kadar          27,250,000   20,190,000   8,900,000 
    2.  1.501- 3.500 kg.'a kadar   68,590,000   40,890,000  18,200,000 
    3.  3.501- 5.000 kg.'a kadar   82,230,000   68,590,000  27,250,000 
    4.  5.001-10.000 kg.'a kadar   91,600,000   82,230,000  36,550,000 
    5. 10.001-20.000 kg.'a kadar  110,000,000   91,600,000  54,900,000 
    6. 20.001 kg ve daha yukarı   137,270,000  114,590,000  60,770,000 

            c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

                  (III) SAYILI TARİFE 
                  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) 
                  için ödenecek vergi miktarı 
                                                          16 ve daha 
    Taşıtların cinsleri ve   1-3 yaş    4-5 yaş    6-15 yaş   yukarı yaş 
    Motor gücü (BG)          TL.        TL.        TL.        TL. 
    -----------------------  ---------  ---------  ---------  ---------- 
    Yat, kotra ve her türlü 
    Motorlu özel tekneler: 
    10-20 BG'ne kadar        1,356,000  1,045,000    567,000     259,000 
    21-50 BG'ne kadar        1,943,000  1,509,000    890,000     412,000 
    51-100 BG'ne kadar       2,402,000  1,820,000  1,198,000     567,000 
    101-150 BG'ne kadar      3,033,000  2,247,000  1,509,000     734,000 
    151 BG ve daha yukarısı  4,400,000  3,344,000  2,096,000   1,045,000 

            d) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

                  (IV) SAYILI TARİFE 
                  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri 
                  yıllık vergiler 
                                                                       11 ve daha 
    Taşıtların azami kalkış     1 - 3 yaş      4 - 5 yaş      6 - 10 yaş   yukarı yaş 
    ağırlığı                    TL.            TL.            TL.          TL. 
    --------------------------  -------------  -------------  -----------  ----------- 
    Uçak ve helikopterler: 
     1.150 kg.'a kadar            149,770,000    124,790,000   99,810,000   74,780,000 
     1.151-  1.800 kg.'a kadar    199,630,000    174,790,000  124,790,000   99,810,000 
     1.801-  3.000 kg.'a kadar    249,590,000    224,610,000  199,630,000  174,790,000 
     3.001-  5.000 kg.'a kadar    399,420,000    349,600,000  299,610,000  249,590,000 
     5.001- 10.000 kg.'a kadar    499,440,000    449,420,000  399,420,000  349,600,000 
    10.001- 20.000 kg.'a kadar    749,230,000    699,230,000  649,210,000  599,250,000 
    20.001 kg ve daha yukarısı  1,248,670,000  1,123,830,000  998,880,000  874,040,000 

            B) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN, 4369 SAYILI KANUNLA5 İLGİLİ UYGULAMALARIN, 1/1/1999 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

            4369 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmış, maddeye beşinci fıkradan önce gelmek üzere "(I), (II), (III) ve 
(IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir" hükmü getirilmiştir. 

            Bu hükme göre, (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisi tahsilinde esas olan taşıt pulu uygulamasına son verilmektedir. 

            Bu nedenle, 1/1/1999 tarihinden itibaren; 

            a) (I) sayılı tarifede yazılı olan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile (II) sayılı tarifelerde yazılı olan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri motorlu kara taşıtları için ödenecek olan motorlu 
taşıtlar vergisi, (taşıt pulu uygulaması yapılmaksızın) bu taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince veya Bakanlığımızca motorlu taşıtlar vergisi tahsilatına yetkili kılınan banka şubelerince, 

            b) (III) sayılı tarifede yazılı olan, özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler ile (IV) sayılı tarifede yazılı olan, uçak ve helikopterler için ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ise eskiden olduğu 
gibi bu taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince, 

            46, 57 ve 68 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerindeki tahsilata ilişkin usul ve esaslara göre makbuz karşılığında tahsil edilecektir. 
            Ayrıca, 4, 5 ve 6 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinin taşıt pulu uygulamasına ilişkin hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Dolayısiyle, 1/1/1999 tarihinden itibaren, (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı olan motorlu kara taşıtları için motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı ilgili vergi dairesince veya Bakanlığımızca motorlu taşıtlar vergisi tahsilatına yetkili kılınan banka şubelerince yapılacaktır. 

            Ancak, 1998 yılı ikinci taksit (Temmuz/98) dönemine ait motorlu taşıtlar vergisinin tahsiline, 1/1/1999 tarihi ile 30/6/1999 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubeleri ile birlikte Bakanlığımızca motorlu taşıtlar vergisi tahsilatına yetkili kılınan diğer banka şubeleri veya ilgili vergi dairesince de devam olunacağından, bu süre içerisinde 1998 yılı ikinci taksit (Temmuz/98) dönemine ait motorlu taşıtlar vergisi tahsilat işlemlerinde de taşıt pulu uygulaması yapılmayacaktır. Bu döneme ait motorlu taşıtlar vergisi gecikme zamlı olarak makbuz karşılığı tahsil edilecektir. 

            Öte yandan, taşıt noter senedi ile satılmış ve trafik tescil belgesinin arkasındaki "Noter" hanesi ilgili noter tarafından onaylanarak işlem görmüş ise vergi, taşıtı noter senedi ile satın alan kişi adına tahsil edilecektir. 

            Tebliğ olunur. 

1 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 23/2/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
2 26/12/1993 tarihli ve 3946 sayılı Kanun, 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
3 267 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
4 11 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
5 22.7.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun, 29.7.1998 tarihli ve 23417 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
6 4 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 31/12/1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
7 5 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 31/12/1986 tarihli ve 19328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
8 6 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 30/06/1988 tarihli ve 19858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.