Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe  Sayı: 23908 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:16
 
            Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

            “...

            Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)

            Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10,000 liranın, (III) sayılı Tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1,000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

            1999 yılı için yeniden değerleme oranı %52.1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.

            Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi 1/1/2000 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

            a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (I) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların Net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1 - 6 yaş TL.
7 - 15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
36,530,000
18,200,000
3,930,000
951-1200 kg,'a kadar
55,590,000
27,680,000
6,260,000
1201-1600 kg.'a kadar
92,430,000
46,130,000
11,160,000
1601-1800 kg.'a kadar
185,620,000
92,430,000
22,950,000
1801 kg. ve daha yukarı
371,860,000
185,620,000
46,130,000

            Bu hadler, I nci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.

            Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde(4) belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

            b) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (II) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların cinsleri ve İstiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1 - 6 yaş TL.
7 - 15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) MİNİBÜS
 
41,440,000
30,700,000
13,500,000
B) OTOBÜS VE BENZERLERİ (oturma yeri)
25 kişiye kadar
104,320,000
62,190,000
27,680,000
26-35 kişiye kadar
125,070,000
104,320,000
41,440,000
36-45 kişiye kadar
139,320,000
125,070,000
55,590,000
46 kiyi ve daha yukarı
167,310,000
139,320,000
83,500,000
C) KAMYONET KAMYON, ÇEKİCİ VE BENZERLERİ (istiap haddi)
1.500 kg.'a kadar
41,440,000
30,700,000
13,530,000
1.501-3.500 kg.'a kadar
104,320,000
62,190,000
27,680,000
3.501-5.000 kg.'a kadar
125,070,000
104,320,000
41,440,000
5.001-10.000 kg.'a kadar
139,320,000
125,070,000
55,590,000
10.001-20.000 kg.'a kadar
167,310,000
139,320,000
83,500,000
20.001 kg. ve daha yukarı
208,780,000
174,290,000
92,430,000

            c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (III) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
1 - 3 yaş TL.
4 - 5 yaş TL.
6 - 15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
YAT, KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLUÖZEL TEKNELER
10-20 BG'ne kadar
2,062,000
1,589,000
862,000
393,000
21-50 BG'ne kadar
2,955,000
2,295,000
1,353,000
626,000
51-100 BG'ne kadar
3,653,000
2,768,000
1,822,000
862,000
101-151 BG'ne kadar
4,613,000
3,417,000
2,295,000
1,116,000
151 BG ve daha yukarısı için
6,692,000
5,086,000
3,188,000
1,589,000

            d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (IV) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1 - 3 yaş TL.
4 - 5 yaş TL.
6 - 10 yaş TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
UÇAK VE HELİKOPTERLER
1 150 kg.'a kadar
227 800 000
189 800 000
151 810 000
113 740 000
1 151-1 800 kg.'a kadar
303 630 000
265 850 000
189 800 000
151 810 000
1 801-3 000 kg.'a kadar
379 620 000
341 630 000
303 630 000
265 850 000
3 001-5 000 kg.'a kadar
607 510 000
531 740 000
455 700 000
379 620 000
5 001-10 000 kg.'a kadar
759 640 000
683 560 000
607 510 000
521 740 000
10.001-20 000 kg.'a kadar
1 139 570 000
1 063 520 000
987 440 000
911 450 000
20.001 kg. ve daha yukarı
1 899 220 000
1 709 340 000
1 519 290 000
1 329 410 000

            Tebliğ olunur.

            (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 23/2/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 26/12/1993 tarihli ve 3946 sayılı Kanun, 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 11 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.