vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.12.1993 Perşembe Sayı: 21797 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 33 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:10
   
        Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'nun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıtlar" sayılır. 

        Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 

        Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01.01.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 
 
Değerli kağıdın cinsi Bedel (TL.)
1- Noter kağıtları
     a) Noter kağıdı
4.000
     b) Beyanname
4.000
     c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
7.000
2- Kira sözleşme kağıtları 
7.000
3- Pasaportlar
250.000
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
250.000
5- Askerlik cüzdanları 
5.000
6- Nüfus cüzdanları
5.000
7- Aile cüzdanları
50.000
8- Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
    100.000
9- Sürücü belgeleri
75.000
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
75.000
11- Motorlu araç trafik belgesi
50.000
12- Motorlu araç tescil belgesi
50.000
13- İş makinesi tescil belgesi
50.000
 
        Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.1994 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. 

        01.01.1994 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. 
  
    Tebliğ olunur.