Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.12.1996 Cuma Sayı: 22860 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:13
  
            Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'nun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. 

            Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01.01.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 
 
   Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL.)
1 - Noter kağıtları:
      a) Noter Kağıdı 
25.000
      b) Beyanname 
25.000
      c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
50.000
2 - Kira sözleşme kağıtları 
50.000
3 - Pasaportlar 
1.750.000
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 
1.750.000
5 - Askerlik cüzdanları 
35.000
6 - Nüfus cüzdanları 
35.000
7 - Aile cüzdanları 
350.000
8 - Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 adet)
700.000
9 - Sürücü belgeleri
500.000
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
500.000
11 - Motorlu araç trafik belgesi 
350.000
12 - Motorlu araç tescil belgesi 
350.000
13 - İş makinesi tescil belgesi 
350.000
  
            Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.1997 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. 

            01.01.1997 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1996 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları 
saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. 

            Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerine yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır. 

            Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir. 

            Tebliğ olunur.