Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540 (Mük.) 
 Maliye Bakanlığından: 
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:15
   
            Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun1 2343 sayılı Kanunla2 değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. 

            Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

Değerli Kağıdın Cinsi                                  Bedel (TL.) 
-----------------------------------------------------  ----------- 
 1- Noter kağıtları: 
    a) Noter kağıdı                                        100,000 
    b) Beyanname                                           100,000 
    c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                 200,000 
 2- Kira sözleşme kağıtları                                200,000 
 3- Pasaportlar                                          6,400,000 
 4- Yabancılar için ikamet tezkereleri                   6,400,000 
 5- Askerlik cüzdanları                                    100,000 
 6- Nüfus cüzdanları                                       100,000 
 7- Aile cüzdanları                                      1,000,000 
 8- Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 adet)    3,000,000 
 9- Sürücü belgeleri                                     2,000,000 
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                 2,000,000 
11- Motorlu araç trafik belgesi                          2,000,000 
12- Motorlu araç tescil belgesi                          1,200,000 
13- İş makinesi tescil belgesi                           1,200,000 

            Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri 
üzerinden satılacaktır. 

            01/01/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış 
yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. 

            Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan,  Saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani  üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır. 

            Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir. 

            Tebliğ olunur. 
            _______________________________________________________
            1 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            2 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.