Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.12.2003 Pazartesi Sayı: 25324 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:21

 

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel(TL.)

1-

Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

2.000.000

b) Beyanname

2.000.000

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

4.000.000

2-

Kira sözleşme kağıtları

4.000.000

3-

Pasaportlar

60.000.000

4-

Yabancılar için ikamet tezkereleri

60.000.000

5-

Askerlik cüzdanları

500.000

6-

Nüfus cüzdanları

2.000.000

7-

Aile cüzdanları

20.000.000

8-

Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)

24.000.000

9-

Sürücü belgeleri

24.000.000

10-

Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

24.000.000

11-

Motorlu araç trafik belgesi

24.000.000

12-

Motorlu araç tescil belgesi

20.000.000

13-

İş makinesi tescil belgesi

20.000.000

14-

Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1.500.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2004 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2004 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2004 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.