vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.12.1991 Salı Sayı: 21091 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:8
   
             Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kƒğıtlar Kanunu'nun 2343 sayılı Kanun'la değişik 1 inci maddesinde, "bu Kanun'a bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

            Bu Kanun'un kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kƒğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kƒğıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer erilmiştir.

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanun'a ekli ve 3239 sayılı Kanun'la değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

    Değerli Kağıdın Cinsi                                         Bedel (TL.)
    -------------------------------------------------------      -------------
    1 - Noter kƒğıtları :
        a) Noter kƒğıdı                                              1.000
        b) Beyanname                                                 1.000
        c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                       2.000
    2 - Kira sözleşme kƒğıtları                                      2.000
    3 - Pasaportlar                                                 85.000
    4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                          85.000
    5 - Askerlik cüzdanları                                          1.500
    6 - Nüfus cüzdanları                                             1.500
    7 - Aile cüzdanları                                             15.000
    8 - Bono kƒğıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)           35.000
    9 - Sürücü belgeleri                                            20.000
   10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                        20.000
   11 - Motorlu araç trafik belgesi                                 10.000
   12 - Motorlu araç tescil belgesi                                 10.000
   13 - İş makinesi tescil belgesi                                  10.000

            Sözkonusu değerli kƒğıtlar, 1/1/1992 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler,bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

            1/1/1992 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kƒğıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

           Tebliğ olunur.