vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.12.1992 Cumartesi Sayı: 21439 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:9
   
           Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. 

           Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve hükme yer verilmiştir 

           Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

   Değerli Kağıdın Cinsi                                      Bedel (TL.) 
   ------------------------------------------------------     ----------- 
   1 - Noter kağıtları : 
       a)Noter kağıdı                                            2.000 
       b)Beyanname                                               2.000 
       c)Protesto, vekaletname, re'sen senet                     4.000 
   2 - Kira sözleşme kağıtları                                   4.000 
   3 - Pasaportlar                                             150.000 
   4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                      150.000 
   5 - Askerlik cüzdanları                                       3.000 
   6 - Nüfus cüzdanları                                          3.000 
   7 - Aile cüzdanları                                          30.000 
   8 - Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)        50.000 
   9 - Sürücü belgeleri                                         40.000 
  10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     40.000 
  11 - Motorlu araç trafik belgesi                              20.000 
  12 - Motorlu araç tescil belgesi                              20.000 
  13 - İş makinası tescil belgesi                               20.000 

           Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1.1.1993 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından belirtilen yeni bedel üzerinden 
satılacaktır. 

           1.1.1993 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. 

           Tebliğ olunur.