Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 22.06.1977 
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:12
  
            488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1318 sayılı Kanun'la değişik 18. maddesi, lüzum görülen hallerde Damga Vergisi'ni makbuz karşılığında ödetme konusunda Bakanlığımız'a yetki tanımıştır.

            Damga Vergisi'nin kağıtlara pul yapıştırılarak ödenmesinin yarattığı sakıncaları gidermek amacıyla, makbuz karşılığında ödeme usulünün genişletilerek yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Şöyle ki ;

            I - ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KAĞITLAR :

            Söz konusu şirketler tarafından düzenlenen ve aşağıda nitelikleri belirtilen kağıtların damga vergileri, uygulamaya 1 Temmuz 1977 tarihinden itibaren başlanmak üzere, makbuz mukabilinde vergi dairesine ödenecektir.

            A - Makbuz Karşılığı Yapılacak Ödemeler :
            1 - Anonim şirketlerin merkez ve şubelerinde düzenlenen ve nispi vergiye tabi 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla meblağı (vergi matrahını) ihtiva eden veya vergisi 100 liradan (100 dahil) fazla tutan kağıtlara ait damga vergileri, 488 sayılı Kanun'un 1318 sayılı Kanun'la değişik 18 ve 22/c maddeleri uyarınca "Damga Vergisine Ait Bildirim" başlıklı beyanname ile, ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

            a) Bu Genel Tebliğ, anonim şirketlerin tek taraflı veya müsaade kapsamı dışında kalan kişilerle birlikte imzaladıkları kağıtları kapsamaktadır. Anonim şirketlerin de imzasını taşıyan, fakat kanunen veya özel mukavelelerle Damga Vergisi kısmen veya tamamen diğer şahıslara yansıtılan kağıtların vergisi de bu Tebliğ gereğince anonim şirketlerce ödenecektir. Yalnızca diğer kişiler tarafından imzalanan ve anonim şirketlere ibraz edilen kağıtların vergisi ise bu tebliğ'le ilgilendirilmeksizin, o kişilerin tabi olduğu usule göre ödenecektir.

            Örneğin Tebliğ kapsamına girmeyen bir (özel veya tüzel) kişi ile bir banka arasında müştereken bir belge (sözleşme, kredi mukavelesi vs.) düzenlenmekte ise, Damga Vergisi'nin tamamı banka tarafından ve işbu Tebliğ de belirtilen esaslara göre ödenecektir. Ancak, sadece kişilerin imzasını taşıyan ve bankalara ibraz edilen (taahhütname, beyanname vs.) tek yönlü kağıtların vergilerinin ödenmesinde, imza sahiplerinin tabi oldukları usule riayet edilecektir.

            b) Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı, birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde, yukarıda belirtilen matrah ve vergi hadlerinin tayininde, bu akit ve işlemlerin ihtiva ettiği meblağlar toplamı nazara alınacaktır.

            2 - Anonim şirketler tarafından Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenecek kağıtlarn üzerine, "Damga Vergisi şirketimiz tarafından makbuz karşılığında ödenecektir" şerhi konulacaktır. Bu şerhler, belirli ve yeknesak şekilde, mesela basılı damga şeklinde verilecek ve şirketin yetkililerince de imzalanacaktır. Resmi dairelerin, kendilerine anonim şirketler tarafından ibraz edilen kağıtları, bu yönden ve işlem esnasında kontrol etmeleri gerekir.

            3 - 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 18 ve 22/a maddeleriyle anonim şirketlere; sadece kuruluş mukaveleleri, sermaye artırımı ve süre uzatımı kararlarına ait damga vergilerini bu kağıtların düzenlenmesi anında pul yapıştırılması şekliyle veya tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde makbuz mukabilinde ödeme konusunda tercih hakkı tanınmıştır. Anonim şirketler, bu kağıtlara ait Damga Vergisi'ni makbuz mukabili ödeme yolunu seçtikleri takdirde, bu kağıtlara ait Damga Vergisi, tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde vergi dairesine ödenecektir.

            4 - Makbuz karşılığı ödenecek Damga Vergisi yoksa, ertesi ayın 7. Günü akşamına kadar Damga Vergisi beyannamesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.Ancak, keyfiyet bir yazı ile vergi dairesine bildirilecektir.

            B - İstihkaktan Kesinti Şekliyle Yapılacak Ödemeler :
            Yaptıkları ödemelerden kestikleri Gelir Vergisi'ni, sorumlu sıfatıyla aylık veya 3 aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan anonim şirketler, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen Kağıtlara ait damga vergilerini, 10 ve 11 Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile uygulama esasları belirtilen açıklamalara uymak suretiyle vergi dairesine ödemeye devam edeceklerdir.

            II - DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEKTE OLAN KURULUŞLAR :

            11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638 sayılı Tamim, buna ek tamimler, 8 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin 9. fıkrasında belirtilenler ile Bakanlığımız'dan müsaade almak suretiyle Damga Vergisi'ni makbuz mukabili ödemekte olan diğer kuruluşlar; 50.000.- liradan fazla matrah ihtiva eden ve nispi vergiye tabi bulunan kağıtlara ait damga vergilerini makbuz mukabili ödemekteydiler.

            1.7.1977 tarihinden itibaren, söz konusu kağıtlardaki 50.000,- liralık had, 20.000.- liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra düzenlenen 20.000.- liradan (20.000.- dahil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100.- liradan (100.- dahil) fazla vergiye tabi kağıtların damga vergileri de makbuz karşılığı ödenecektir.

            III - GENEL BÜTÇELİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENECEK KAĞITLAR :

            22.11.1973 gün ve 2101108 - 1652/70518-60 sayılı Tamim'le genel bütçeli dairelerin merkez ve taşra teşkilatıyla kişiler arasında düzenlenen ve 50.000.- liradan (50.000.- dahil) fazla meblağı (vergi matrahını) ihtiva edip nispi vergiye tabi bulunan bütün kağıtların damga vergilerinin  makbuz mukabili ödenmesi uygun görülmüştü.

            1.7.1977 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmak üzere 50.000.- liralık had, 20.000.- liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra, genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen ve nispi vergiye tabi bulunan kağıtlardan 20.000.- liradan (20.000.- dahil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100.- liradan (100.- dahil) fazla vergiye tabi kağıtların damga vergileri, söz konusu Tamim uyarınca, kişiler tarafından peşin olarak vergi dairesine ödenecektir.

            Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.