Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 16.12.1982 Perşembe Sayı: 17900 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:18
   
            16 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan kuruluşlar ve anonim şirketler ile Bakanlığımızdan müsaade almış diğer şirketlerin düzenleyecekleri nispi ve maktu vergiye tabi tüm kağıtlara ait damga vergilerinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 18 ve 22/c maddeleri gereğince makbuz karşılığında ilgili vergi dairesine ödenmesi uygun görülmüştü.

            Bir kısım mükellefler tarafından bakanlığımıza yapılan başvurularda, işyerlerinin dışında düzenlemek zorunda kaldıkları özellikle maktu vergiye tabi kağıtlara (Örneğin dilekçe) ait damga vergilerini, ilgili kağıtlara kaşe vurmak suretiyle makbuz karşılığı ödeme imkanını bulamadıkları ileri sürülmekte ve bu kağıtlara ait damga vergilerinin damga pulu yapıştırmak şeklinde de ödenmesine izin verilmesinin uygulamada kolaylık sağlayacağını belirtmektedirler. Bu öneri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.

            Bu duruma göre, söz konusu kuruluşlar, nispi ve maktu vergiye tabi kağıtların damga vergilerini eskiden olduğu gibi makbuz karşılığında ilgili vergi dairesine ödemeye devam edecekler ancak, diledikleri takdirde maktu vergiye tabi bulunan kağıtlara ait damga vergilerini, kağıtların düzenlendiği anda damga pulu yapıştırmak suretiyle de ödeyebileceklerdir.

            Bu uygulamaya 1/1/1983 tarihinden itibaren başlanacaktır.

            Tebliğ olunur.