Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 23.03.1983 Çarşamba Sayı: 17996 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:20
  
            Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci ve Damga Vergisi Kanununun 29. maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin, bu ödemelere ilişkin olarak aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapmaları uygun görülmüştür.

            1 - Bu kuruluşlar makbuz karşılığı ve istihkak kesinti yapılması şeklindeki ödemeleri kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutacaklarır. Bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacaktır. 1983 yılında kullanılacak olan söz konusu defter, yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, bu uygulamanın yürürlüğe gireceği 1/5/1983 tarihinden önce notere tasdik ettirilecektir.

            2 - Kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtlarda diğer bölümünde ayrı ayrı gösterilecektir.

            3 - Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren 1 den başlayıp teselsül ettirilen sıra numarası verilecektir.

            4 - Defterde ayrıca düzenlenen kağıdın türü, tarihi, varsa numarası, vergi matrah ve miktarı belirtilecektir.

            5 - Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kağıtlara,
            "............ liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir.
            Defter Sıra No....." şeklinde; istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara da, "........ liralık damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir.

            Defter Sıra No......" şeklinde; yeknesak bir kaşe vurulacak ve eskiden olduğu gibi bu şerh kuruluşların yetkililerince onaylanacaktır.

            6 - Kağıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vurulan kaşedeki ilgili yerlere yazılacaktır.

            7 - Kaşeleme işlemi, düzenlenen kağıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine de yapılacak ve bu kağıda asıl kağıda verilen sıra numarası yazılacaktır.

            8 - Gerek makbuz mukabil ödeme kapsamına giren kağıtların, gerek istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtların kaydedileceği bu defter, muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerinde ibraz ve inceleme için arzedilecektir.

            9 - Bu tebliğ hükümleri 1/5/1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

            Tebliğ olunur.