Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 23.12.1993 Perşembe Sayı: 21797 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:24
 
           488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

            "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

            Bakanlığımızca 1993 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,4 olarak tespit edilmiş ve 223 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 488 sayılı Kanunun Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 23 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 58,4) tatbiki suretiyle 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları, Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

            Tebliğ olunur.

                               (1) SAYILI TABLO
                        Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

   I- Akitlrle ilgili kağıtlar:
   1. Mukavelenamelar, taahhütnameler ve temliknameler
      a) Belli parayı ihtiva edenler                             (Binde 5)

      b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                          (17.800 TL.)

     c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
         bedeli üzerinden)                                       (Binde 1)

     d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
         satımı mukavelenameleri                                 (5.800 TL.)

   2. Teklifnameler                                              (5.800 TL.)

   3. Anonim, eshamlı komandit ve limidet şirket
      mukavelenameleri:
      İlk 100 milyon lira için                                   (Binde 10)
      Sonra gelen 100 milyon lira için                           (Binde 7,5)
      200 milyon liranın yukarısı için                           (Binde 5)

        (Vergi miktarı 122.600.000 lirayı aşamaz)

        Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan
        meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve
        azami had yeniden nazara alınır.

   4. Kefalet, teminet ve rehin senetleri:
      a) Belli parayı ihtiva edenler                             (Binde 5)

      b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                          (17.800 TL.)

      c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
         satımı ile ilgili rehin senetleri                       (5.800 TL.)

   5. Tahkimnameler ve sulhnameler:
      a) Belli parayı ihtiva edenler                             (Binde 5)

      b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                          (48.700 TL.)

   6. Fesihnameler:
      a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı
         ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler                  (Binde 1)

        b) Diğerleri                                               (17.800 TL.)

  II- Kararlar ve mazbatalar:

   1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla
      ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam
      ve kararlarla hakem kararları:
      a) Belli parayı ihtiva edenler                             (Binde 5)

      b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                          (45.400 TL.)

   2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya
      olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca
      verilen her türlü ihale kararları                          (Binde 3)

 III- Ticari İşlemlerde kullanılan kağıtlar:

   1. Ticari ve mütedavil senetler:

      a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine
         benzeyen senetler (Çekler hariç)                        (Binde 5)

      b) Emtia senetleri:
      1. Resepise (Makbuz senedi)                                (17.800 TL.)
      2. Varant (Rehin senedi)                                   (10.400 TL.)
      3. İyda senedi                                             ( 3.100 TL.)
      4. Taşıma senedi                                           (   900 TL.)
 
      c) Konişmentolar                                           (10.400 TL.)

      d) Deniz ödüncü senedi                                     (Binde 5)

      e) İpotekli borç senedi, irat senedi                       (Binde 5)

   2. Ticari belgeler:

      a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle
         kaldırılmıştır.)

      b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları                (Binde 3)

      c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                         (17.800 TL.)

      d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi
         dairelere ve bankalara ibraz edilenler):
         1. Bilançolar                                           (36.400 TL.)

         2. Kar ve zarar cetvelleri                              (17.800 TL.)

         3. İşletme hesabı hulasaları                            (17.800 TL.)

      e) Barnameler                                              ( 2.500 TL.)

      f) Tasdikli manifesto nüshaları                            ( 8.800 TL.)

      g) Ordinolar                                               ( 1.400 TL.)

      h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,
         tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri                ( 1.400 TL.)

  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:

   1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza
      ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

      (a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı
      maddesiyle kaldırılmıştır.)

      g) Avans makbuzları                                        (Binde 5)

      h) Kişiler tarafından belli parayı muntazammın olarak
         resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri
         ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında
         müteahhit nüsha olarak bankalara verilen makbuz
         senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları             (Binde 5)

      ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidatı, ihtisas
         zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,
         tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun
         hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar
         ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına
         açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği
          veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde
         nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                 (Binde 4)

      j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya
         bu mahiyetteki senetler                                 (Binde 4)

      k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara
         ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                (Binde 4)

   2. Beyannameler:

      a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
         gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere
         verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele
         maddesi için                                            ( 1.400 TL.)

      b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen
         diğer beyannameler:
         1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri                   ( 8.800 TL.)

         2. Kurumlar Vergisi beyannameleri                       (17.800 TL.)

         3. Muhtasar beyannameler                                ( 5.800 TL.)

         4. Diğerleri                                            ( 1.400 TL.)

   3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:

      a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)                    (   100 TL.)

      b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)                ( 1.400 TL.)

      c) 3.000 liradan yukarı olanlar                            ( 2.500 TL.)

   4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı 2.200 liradan fazla
      maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi
      dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri        ( 1.400 TL.)

   5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
       kaldırılmıştır.)