Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 11.05.1994 Pazartesi Sayı: 21931 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:25
  
        488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30 uncu maddesine 04.05.1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi ile eklenen ve 07.05.1994 tarihinde yürürlüğe giren fıkrada, "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 01.01.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergiler % 20 oranında artırılmıştır." hükmü yer almaktadır. 

        Bu fıkra hükmü gereğince Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergilerin % 20 oranında artırılmak suretiyle 
07.05.1994 tarihinden itibaren uygulanacak miktar ve nispetleri Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

   Tebliğ olunur. 

(1) SAYILI TABLO 
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR  
I - Akitlerle ilgili kağıtlar: 
    1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  (35.600 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre 
kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,2) 
 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım 
satımı mukavelenameleri 
(11.600 TL.) 
     2. Teklifnameler  (11.600 TL.) 
     3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket 
mukavelenameleri
İlk 100 milyon lira için  (Binde 12) 
Sonra gelen 100 milyon lira için  (Binde 9) 
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6) 
(Vergi miktarı 245.200.000 lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan 
meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve 
azami had yeniden nazara alınır. 
     4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6) 
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  (35.600 TL.) 
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım 
satımı ile ilgili rehin senetleri
(11.600 TL.)
     5. Tahkimnameler ve sulhnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6) 
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (97.400 TL.)
     6. Fesihnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı 
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 
(Binde 1,2)
b) Diğerleri  (35.600 TL.) 
II. Kararlar ve mazbatalar
     1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla 
ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve 
kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6) 
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (90.800 TL.) 
 
     2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya 
olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca 
verilen her türlü ihale kararları 
(Binde 3,6) 
III - Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
     1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen 
senetler (Çekler hariç)
b) Emtia senetleri (Binde 6) 
   1. Resepise (Makbuz senedi) (35.600 TL.) 
   2. Varant (Rehin senedi) (20.800 TL.) 
   3. İyda senedi (6.200 TL.) 
   4. Taşıma senedi (1.800 TL.) 
c) Konşimentolar  (20.800 TL.) 
d) Deniz ödüncü senedi (Binde 6) 
e) İpotekli borç senedi, irat senedi  (Binde 6) 
     2. Ticari belgeler
a) (3239 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle 
kaldırılmıştır.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6) 
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (35.600 TL.) 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi 
dairelere ve bankalara ibraz edilenler)
   1. Bilançolar (72.800 TL.) 
   2. Kar ve zarar cetvelleri  (35.600 TL.) 
   3. İşletme hesabı hulasaları  (35.600 TL.) 
e) Barnameler (5.000 TL.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (17.600 TL.) 
g) Ordinolar  (2.800 TL.) 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, 
tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri 
(2.800 TL.) 
IV - Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza 
ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil) 
      (a,b,c,d,e,f bentleri 3239 sayılı Kanunun 140 ıncı 
maddesiyle kaldırılmıştır.) 
 h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak 
resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi 
daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha 
olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur 
dairelere ait nüshaları
(Binde 6) 
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, 
ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, 
tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet 
karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile 
bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya 
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve 
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi 
temin eden kağıtlar 
(Binde 4,8) 
 j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya 
bu mahiyetteki senetler 
(Binde 4,8) 
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara 
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 4,8) 
     2. Beyannameler
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının 
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen 
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için 
(2.800 TL.) 
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen 
diğer beyannemeler
   1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (17.600 TL.) 
   2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (35.600 TL.) 
   3. Muhtasar beyannameler (11.600 TL.)
   4. Diğerleri (2.800 TL.) 
       3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)  (2.600 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (2.800 TL.) 
c) 3.000 liradan yukarı olanlar  (5.000 TL.) 
     4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı 4.400 liradan 
fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi 
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri
(2.800 TL.) 
5. (3075 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)