Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 17.03.1995 Cuma Sayı: 22230 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:27
  
             Bakanlığımıza intikal eden olaylardan menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım (repo) ve geri satma taahhüdü ile alım (ters repo) işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi ile ilgili olarak bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

             Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri nedeniyle düzenlenen "Repo ve Ters Repo İşlemleri Teyit Formu" veya "Repo ve Ters Repo İşlemleri Dekontu" başlıklı kağıtlar ile bu mahiyette olan kağıtlar, belli menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımının yapıldığını veya geri satma taahhüdü ile alımının yapıldığını göstermekte ve bu kağıtlarda belli bir vade için belli miktardaki bir paranın müsbet farkı olarak karşı tarafa ödeneceğine dair taahhütte bulunulmaktadır. Bu yönüyle belli parayı ihtiva eden taahhütname mahiyetindeki söz konusu kağıtların kağıtlarda ödeneceği/alınacağı tahhüt edilen müsbet fark üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablonunun I-1/a fıkrasına göre (07.05.1994 tarihine kadar düzenlenenlerin binde 5, bu tarihten sonra düzenlenenlerin ise binde 6 nispetinde) nispi olarak damga vergisine tabi tutulmaları gerekmektedir.

             Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 4008 sayılı Kanun'la değişik mükerrer 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden 26.10.1994 gün ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 94/6035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri nedeniyle düzenlenecek taahhütnameler için damga vergisi nispetinin "0" sıfır olarak uygulanması karara bağlanmıştır. 

             Bu nedenle, 26.10.1994 tarihinden itibaren düzenlenecek söz konusu kağıtlara "0" sıfır damga vergisi nispeti uygulanacaktır. 

             Tebliğ olunur.